Úvod

 • Účelem tohoto etického kodexu je stanovit standardy pro supervizory při jejich práci s hypnoterapeuty a informovat a chránit hypnoterapeuty, kteří vyhledávají supervizi.
 • Etické standardy zahrnují takové hodnoty, jako je integrita, důvěrnost a odpovědnost.
 • Nedílnou součástí tohoto dokumentu je Etický kodex pro hypnoterapeuty.
 • Existují nejrůznější formy supervize. Tento kodex je navržen tak, aby vyhovoval všem formám.

Etický kodex pro supervizory má tři části:

Kodex praxe pro supervizory má dvě části:

 • Vedení práce v oblasti supervize.
 • Důvěrnost.

Příloha popisuje různé modely supervize a komentáře k otázkám, které mohou být pro konkrétní modely relevantní.

Podstata supervize
 • Primárním účelem supervize je zajistit, aby hypnoterapeut reagoval na potřeby klienta.
 • Supervize je formální proces spolupráce. Termín „supervize“ zahrnuje řadu aktivit, které se týkají monitorování, rozvoje a podpory osobností v jejich hypnoterapeutické roli[1].

Za tímto účelem se supervize týká:

 • vztahu mezi hypnoterapeutem a klientem, aby se zvýšila terapeutická účinnost;
 • monitorování a podpory hypnoterapeuta v jeho roli;
 • pomoci hypnoterapeutovi rozvinout jeho profesní identitu prostřednictvím reflexe jeho práce v kontextu vztahu, který je kritický a podpůrný;
 • vyjasnění vztahů mezi hypnoterapeutem, klientem, supervizorem a případně zúčastněnými organizacemi;
 • zachování etických standardů po celou dobu terapie.

Supervize se primárně netýká:

 • výcviku;
 • terapie hypnoterapeuta;
 • liniového řízení.

Nicméně dovednosti, které souvisí s uvedenými body, jsou ústředním prvkem příslušné supervize.

 • Vztah supervizora s hypnoterapeutem musí být svou povahou důvěrný.
 • Hypnoterapeut by neměl pracovat bez pravidelné supervize, pokud se jedná o práci na plný úvazek.
Otázky supervize

Vzhledem k tomu, že primárním účelem supervize je zajistit, aby hypnoterapeut reagoval na potřeby klienta, mělo by být dodrženo následující:

 • Hypnoterapeuti jsou zodpovědní za svou práci s klientem a za co nejupřímnější prezentaci a zkoumání své práce se supervizorem.
 • Supervizoři jsou zodpovědní za to, že hypnoterapeutům pomáhají kriticky reflektovat jejich práci. Je důležité, aby obě strany mohly efektivně spolupracovat.
 • Supervizoři společně s hypnoterapeuty jsou zodpovědní za to, aby zajistili co nejlepší využití času supervize.
 • Supervizoři a hypnoterapeuti jsou zodpovědní za nastavení a udržování jasných hranic mezi pracovním vztahem a přátelstvím nebo jiným vztahem a za jasné stanovení hranic mezi supervizí, poradenstvím, terapií a výcvikem.
 • Supervizoři a hypnoterapeuti musí rozlišovat mezi supervizí a poradenstvím hypnoterapeuta.
 • Ve vzácných případech, kdy by se supervizor mohl zapojit do terapie hypnoterapeuta, musí být uzavřená jednoznačná smlouva a jakákoliv terapie nesmí být na úkor času supervize.
 • Supervizoři jsou zodpovědní za dodržování zásad obsažených v tomto Etickém kodexu pro supervizory a Etickém kodexu pro hypnoterapeuty, který je předmětem supervize.
 • Supervizoři musí uznat hodnotu a respektovat důstojnost hypnoterapeutů bez ohledu na jejich původ, postavení, pohlaví, sexuální orientaci, věk nebo víru.
 • Supervizoři jsou zodpovědní za povzbuzování a usnadňování osobního rozvoje hypnoterapeutů, přičemž se sepíše pracovní smlouva, která jasně stanoví odpovědnost hypnoterapeutů za další profesní vzdělávání a vlastní monitorování.
 • Supervizoři a hypnoterapeuti jsou zodpovědní za pravidelné přezkoumávání účinnosti supervize a doby, kdy je vhodné ji změnit.
 • Supervizoři jsou zodpovědní za to, že uspokojení vlastních potřeb je nezávislé na vztahu supervizora, a za žádných okolností by neměli tento vztah využívat.
 • Supervizor a hypnoterapeut by měli zvážit příslušné právní závazky vůči sobě.
Otázky kompetence
 • Supervizoři by měli nepřetržitě vyhledávat možnosti profesního rozvoje kdekoliv, kde je to možné. To zahrnuje specifická školení a rozvoj dovedností supervize.
 • Supervizoři musí monitorovat svou práci a musí být připraveni hypnoterapeutům a kolegům vyčíslit odměnu za odvedenou práci.
 • Supervizoři musí monitorovat hranice svých schopností.
 • Supervizorům se důrazně doporučuje, aby učinili nezbytné kroky k zajištění vlastního poradenství a podpory za účelem zhodnocení vlastní práce supervizora.
 • Supervizoři jsou zodpovědní za monitorování a udržování jejich vlastní účinnosti. Může se stát, že jejich osobní zdroje se vyčerpají, a proto budou muset hledat pomoc a/nebo ukončit práci supervizora, ať už dočasně, nebo trvale.
 • Hypnoterapeuti by měli pečlivě zvážit důsledky výběru supervizora, který není praktikujícím hypnoterapeutem. To se týká zejména nezkušených hypnoterapeutů.

[1] Tento proces je také nazýván jako „ne-manažerská“ supervize nebo poradenská podpora.

Copyright Jakub Tenčl © 2019