Úvod

Účelem tohoto kodexu je poskytnout podrobnější informace a pokyny týkající se uplatňování zásad obsažených v Etickém kodexu pro supervizory.

Vedení práce v oblasti supervize

Za účelem vytvoření efektivní smlouvy je třeba zvážit následující body:

 • Supervizoři by měli informovat hypnoterapeuty o svém vlastním vzdělání, filozofii, teoretickém přístupu a metodách, které používají.
 • Supervizoři by měli být transparentní, co se týká praktických opatření supervize, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost délce a frekvenci sezení supervize a soukromí místa konání.
 • Požadované poplatky by měly být předem dohodnuty.
 • Supervizoři a hypnoterapeuti by si měli jasně vysvětlit očekávání a požadavky, které na sebe navzájem kladou, přičemž každá strana by měla posoudit hodnotu vzájemné spolupráce.
 • Před zahájením spolupráce by si supervizoři měli zjistit, zda hypnoterapeut měl nebo má terapeutický nebo jiný vztah za účelem pomoci v oblasti mentálního zdraví. To je z důvodu posouzení možných nepříznivých vlivů na práci hypnoterapeuta.
 • Pokud se v průběhu supervize zdá, že pro hypnoterapeuta může být přínosná terapie, supervizor by s ním měl tuto záležitost probrat a případně doporučit třetí stranu.
 • Supervizoři by měli zajistit, aby hypnoterapeuti dostávali pravidelné příležitosti k diskuzi a vyhodnocení jejich zkušeností se supervizí.
 • Supervizoři by měli pravidelně sledovat, jak se hypnoterapeut zabývá hodnocením své práce.
 • Supervizoři by měli zajistit, aby hypnoterapeuti chápali význam dalšího vzdělávání, a tímto způsobem je motivovali k profesnímu rozvoji.
 • Supervizoři musí zajistit, aby byli hypnoterapeuti informováni o rozdílu mezi terapií, odpovědností vůči vedení, poradenstvím, podporou, supervizí a výcvikem.
 • V případě, že osobní neshody nelze vyřešit diskuzí mezi supervizorem a hypnoterapeutem, supervizor by měl nabídnout, aby se hypnoterapeut obrátil na jiného supervizora.
 • Vedle běžného monitorování vlastní práce se supervizorům důrazně doporučuje, aby zajistili pravidelné hodnocení své práce zkušenými konzultanty.
 • Supervizoři by měli vyhledávat další možnosti vzdělávání, které jsou relevantní pro jejich práci supervizora.
Důvěrnost
 • Obecně platí, že supervizoři musí zachovávat mlčenlivost, co se týká informací o hypnoterapeutech nebo klientech s výjimkou uvedenou níže.
 • Supervizoři nesmí odhalovat důvěrné informace týkající se hypnoterapeutů nebo klientů žádné jiné osobě ani prostřednictvím jakéhokoli veřejného média, pokud:
  • není uvedeno ve smlouvě, že to je přijatelné pro obě strany, nebo
  • supervizor považuje za nutné zabránit vážnému emocionálnímu nebo fyzickému poškození klienta nebo jiné strany. Smlouva mezi supervizorem a hypnoterapeutem musí zahrnovat jména osob, s kterými supervizor může mluvit, a jména osob, které jsou předmětem podpory, supervize a konzultace. Musí být jasné, jaké jsou hranice důvěrnosti týkající se jiných osob, které mohou být předmětem odpovědnosti.
 • Důvěrnost nevylučuje zpřístupnění důvěrných informací týkajících se hypnoterapeutů, pokud je to relevantní pro následující:
  • doporučení týkající se hypnoterapeutů pro profesionální účely;
  • provedení disciplinárního řízení zahrnující hypnoterapeuty ve věcech, které se týkají etických standardů.
 • Informace o konkrétních hypnoterapeutech mohou být použity k publikování v časopisech s jejich povolením a zachováním anonymity, pokud to hypnoterapeuti požadují.
 • Diskuze supervizorů o hypnoterapeutech s profesionálními kolegy by měla být účelná a ne trivializovaná.

Copyright Jakub Tenčl © 2019