Existují různé modely supervize. Tato příloha přibližuje konkrétní rysy některých těchto modelů.

1 na 1: Supervizor – Hypnoterapeut

Zahrnuje supervizora, který poskytuje supervizi hypnoterapeutovi, jenž je obvykle méně zkušený. Jedná se o nejpoužívanější model supervize. Jeho rozsáhlá historie umožňuje snadné pochopení otázek, které vyžadují pozornost jak supervizora, tak hypnoterapeuta. Většina těchto otázek je v Kodexu praxe pro supervizory.

1 na 1: Souběžná supervize

Zahrnuje dva účastníky, kteří si navzájem poskytují supervizi, což v praxi znamená střídání rolí supervizora a hypnoterapeuta. Čas určený supervizi je mezi nimi rovnoměrně rozdělen.

Skupinová supervize s určeným supervizorem

Existuje řada způsobů, jak zajistit tuto formu supervize. Například že supervizor zastupuje roli vedoucího, který převezme odpovědnost za rozdělení času mezi hypnoterapeuty, poté se soustřeďuje na práci s jednotlivci, kteří jsou na řadě. Dalším způsobem je, že si hypnoterapeuti přidělují čas na supervizi mezi sebou, a to s využitím supervizora jako technického zdroje.

Skupinová supervize mezi kolegy

Dochází k tomu, že tři nebo více hypnoterapeutů sdílí odpovědnost za zajištění vzájemné supervize v rámci skupiny. Účastníci skupiny jsou obvykle rovnocenní, co se týká postavení, výcviku a/nebo zkušeností.

Eklektické metody supervize

Někteří hypnoterapeuti používají kombinaci výše uvedených modelů k supervizi.

Body vyžadující dodatečné zvážení

Některé modely vyžadují zvážení některých níže uvedených bodů, které doplňují obsah Kodexu praxe pro supervizory.

  • Každému hypnoterapeutovi by měl být přidělen dostatečný čas, aby byla zajištěna odpovídající supervize nad hypnoterapeutickou praxí.
  • Některé modely supervize pravděpodobně nebudou vhodné pro nově vyškolené nebo nezkušené hypnoterapeuty, to se týká například souběžné supervize.
  • Je zapotřebí věnovat pozornost tomu, aby se vytvořila atmosféra vedoucí ke konstruktivnímu sdílení nebo zpochybňování praxe navzájem (například skupinová supervize).
  • Je žádoucí, aby tyto skupiny navštěvoval čas od času konzultant, který by monitoroval skupinový proces a kvalitu supervize.
  • Všichni účastníci by měli mít dostatečné zkušenosti s prací ve skupině, aby byli schopni se zapojit do skupinového procesu způsobem, který usnadní účinnou supervizi.
  • Kromě toho, že supervizoři mají zkušenost s hypnoterapii, měli by mít také odpovídající zkušenosti s prací se skupinou.
  • Mělo by být zváženo rozhodnutí, kdo je odpovědný za supervizi a jak bude vykonávána.

Copyright Jakub Tenčl © 2019