Jste poskytovatel školení, který hledá smysluplnou akreditaci pro Váš kurz hypnoterapie? Pak čtěte dále a zjistěte jak je možné získat akreditaci u Českého Spolku Hypnoterapeutů.

Pozice ČSH

Český Spolek Hypnoterapeutů si klade za cíl vzdělávání, přičemž to zahrnuje rozvoj znalostí o hypnoterapii, posilování její odbornosti prostřednictvím školení, akreditace a dalšího profesního rozvoje našich členů. Spolek se snaží přispět k veřejnému blahu jak pomocí hypnoterapie, tak zajištěním, že hypnoteraputi dodržují bezpečnostní a etické standardy.

Naše přesvědčení spočívá v tom, že hypnoterapie není alternativní samostatná terapie, ale která spadá do širší komunity „mluvených terapií“ tedy zastává komplementární roli. Podporujeme a propagujeme hypnoterapii a hypnoterapeuty a nabízíme našim členům a poskytovatelům školení širokou škálu výhod. Rovněž hrajeme roli při zajišťování ochrany nejlepších zájmů klientů hypnoterapie. Jsme si vědomi, že máme povinnost péče o veřejnost.

Úrovně výcvikových kurzů
Základní úroveň

Kurzy mohou být akreditovány na základní úrovni, avšak musí prokázat, že splňují minimální požadavky z hlediska osobní výuky. Absolventi kurzu na této úrovni mohou zažádat pouze o členství „Studenti hypnoterapie“ pokud si nepřejí členství jako je „Člen, který sympatizuje s hypnoterapii“ apod.

Úroveň praktika

Kurzy mohou být akreditovány na úrovni praktika, avšak musí prokázat, že splňují všechny vzdělávací nároky potřebné k tomu, aby jejich absolventi splňovali příslušné standardy v hypnoterapii s vhodným poměrem osobní výuky a školení ostatních metod.  Absolventi těchto kurzů jsou způsobilí pro registraci na pozici „Člen hypnoterapeut“ pokud si nepřejí složit písemnou a ústní zkoušku a stát se certifikovaným členem ČSH.

Pokročilá úroveň praktika

Zatímco „Členové hypnoterapeuti“ úspěšně absolvovali školení na úrovni praktika, a proto je považujeme za plně kvalifikované k poskytování služeb hypnoterapie veřejnosti, jsme si však vědomi potřeby nabízet příležitost k tréninku těm praktikům, kteří chtějí dále rozvíjet své znalosti a dovednosti. Hypnoterapie je rychle se rozvíjející obor, to znamená, že požadavky na pokročilé vzdělávání se nepochybně zvyšují. Pokročilé kurzy povzbudí práci hypnoterapeutů tím, že vyučují nové znalosti a techniky, rozvíjejí kritické a analytické myšlení, více způsobů, jak motivovat klienty a maximalizovat úspěch, a další. Navíc budou praktikující učit, jak se vypořádat s nevhodnými klinickými situacemi, pokročilým etickým a logickým myšlením a hodnotu výzkumu hypnoterapie. Absolventi těchto kurzů jsou způsobilí pro registraci na pozici „Akreditovaný člen“

Výhody akreditace ČSH
 • Zastupování v největším českém profesním spolku pro praktikující hypnoterapeuty.
 • Bezplatný záznam (včetně aktivních odkazů na e-mail a webové adresy) v rámci vyhrazené části naší webové stránky.
 • Použití loga ČSH Akreditované školení.
 • Odkazovací systém dotazů od potenciálních studentů.
 • Zdarma registrace studentů výcviku v rámci ČSH po celou dobu školení.
 • Distribuce pravidelných zpravodajských elektronických bulletinů.
Pokyny k akreditaci
 1. Pro každý kurz, pro který je požadována akreditace, musí být předložena samostatná žádost o posouzení a akreditaci spolu s příslušným poplatkem.
 2. Každý kurz musí obsahovat tištěný prospekt, v němž bude kurz popisován. S každou žádostí je třeba předložit kopii prospektu (v této fázi se nejedná o výukový materiál).
 3. Učitelé (dále jen „kvalifikovaní učitelé“) v akreditovaných kurzech ČSH musí být v hypnoterapeutické praxi po dobu minimálně dvou let po získání kvalifikace. Stážisti (za předpokladu, že úspěšně absolvovali příslušný kurz na úrovni praktika a v současné době mají vlastní praxi hypnoterapie pro veřejnost) se mohou na základě schválení výboru ČSH naučit vhodnou část kurzu za účelem zlepšení svých prezentačních dovedností, ovšem za předpokladu, že je přítomen kvalifikovaný školitel, který má kontrolní funkci jak pro stážisty, tak pro studenty.
 4. Akreditace nemůže být schválena, pokud není k dispozici alespoň jeden kvalifikovaný učitel, aby zhodnotil celkovou výuku studenta.
 5. Každá žádost by měla být podpořena následujícími doprovodnými materiály:  Rozpis školní výuky včetně času přiděleného na oběd a odpočinek, úplná osnova, rozpis požadavků na osobní studium (např. výzkum, případové studie), jména učitelů včetně jejich profesních životopisů, studentská metoda / metody hodnocení.
 6. Poskytovatelé školení, kteří nabízejí kurzy akreditované ČSH, by měli studentům doporučit se zaregistrovat u ČSH na pozici „Student hypnoterapie.“ Navíc se od všech zúčastněných škol očekává, že využijí loga ČSH v rámci svých tištěných materiálů a aby obsahovaly aktivní odkaz na webové stránky ČSH. Logo je dostupné na vyžádání prostřednictvím přílohy e-mailu. ČSH se zavazuje, že na svých internetových stránkách uvede odkazy na vzdělávací organizace poskytující školení akreditované ČSH a že je bude aktivně propagovat při každé příležitosti. ČSH si vyhrazuje právo přerušit akreditaci jakéhokoli kurzu, pokud by výše uvedené požadavky nebyly splněny.
 7. Jednorázový poplatek za akreditaci, který je nevratný, je 5000 Kč. Tento poplatek je splatný v době podání žádosti.
 8. Máte-li jakékoli dotazy před podáním žádosti, pošlete e-mail na info@hypnoterapeuti.cz

Kritéria
Základní úroveň

Délka kurzu: Nejméně 200 hodin, které obsahují:

 • Osobní výuku (minimálně 50 hodin)
 • Písemné úkoly
 • Povinnou četbu
 • Probíhající vlastní výzkum / studium / čtení týkající se relevantních témat
 • Odpovídající příležitosti k praxi a prokázání základních dovedností a ke skupinové interakci
Úroveň praktika

Délka kurzu: Nejméně 450 hodin, které obsahují:

 • Osobní výuku (minimálně 120 hodin), která obsahuje také základy obecné psychologie a psychopatologie.
 • Písemné úkoly
 • Povinnou četbu
 • Probíhající vlastní výzkum / studium / čtení týkající se relevantních témat
 • Odpovídající příležitosti k praxi a prokázání základních dovedností a ke skupinové interakci
 • 300 klinických hodin pod dohledem
Pokročilá úroveň praktika

Kritéria jsou k dispozici na vyžádání.

Prospekt

Prospekt každého kurzu musí obsahovat úplné kontaktní informace, kvalifikaci a zázemí instruktorů, vstupní kritéria, přijímací řízení a rozpis navrhovaných praktických vyučovacích hodin a osobních studijních hodin společně s vysvětlením toho, jak bude praktický výukový prvek kurzu dodán.

Čtení

Každý kurz obsahuje seznam doporučených knih ke čtení.

Hodnocení

V každém kurzu by mělo být možné průběžné písemné hodnocení a / nebo zkouška práce studenta.