Vladimír Felkl

Cena za hodinu supervize: 500 Kč
Kontakt: vladimir@hypnoterapeuti.cz

Nabízím supervizi, při které prostřednictvím určitých metod pomáhám v zlepšení účinností a kvality péče o klienta, která posiluje pracovníkovu schopnost reflexe (uvědomovaného vnímání) vlastní práce a sebereflexe (uvědomovaného sebevnímání) stavů, do kterých ho práce s lidmi uvádí.

„Supervize je celoživotní forma učení, zaměřená na rozvoj profesionálních dovedností a kompetencí supervidovaných, při níž je kladen důraz na aktivaci jejich vlastního potenciálu v bezpečném a tvořivém prostředí. Supervize je profesionálním postupem pozorování, reflexe profesní praxe i vzdělávání.“

„Supervize je proces, v němž osoba vybavená určitými znalostmi a dovednostmi napomáhá druhé straně, která je vybavena méně.“

Slovo supervize pochází ze dvou slov latinského jazyka: slovem super, které znamená NAD, NEJ (rovněž také výše, přes nebo také nadměrnost, přehnanost), a visio, které znamená POHLED, VIDINU nebo také ZJEVENÍ.

Supervize má svůj jazykový původ v anglickém jazyce, kde supervize znamená kontrolu, dozor, dohled či také řízení a vedení (dalším významem může být i revize nebo inspekce). Pod těmito výrazy je možné si představit vztah supervizora a supervidovaného spíše jako hierarchický, jako vztah nadřízeného a podřízeného než jako místo, kde se odehrává interakce těchto dvou osob s cílem rozvoje supervidovaného.

Podstata supervize v hypnoterapii je jako reflexe, podpora a rozvoj, a proto vztah supervizora a supervidovaného vychází z využití pomoci supervizora a vychází z neformální autority zkušenějšího terapeuta, z jeho zkušeností.

Ústřední pozornost v supervizi je věnována spolupráci, která je v pomáhajících profesích nejdůležitějším prostředkem k dosahování cílů a nejvýraznější známkou kvality práce.

Cíle pro supervizi, jsou tyto:

  • získání ocenění a podpory jako pracovník a též jako člověk
  • lepší plánování a využívání vlastních osobních a profesionálních zdrojů
  • zajištění kvalitní práce
  • poskytovat pravidelně prostor k reflexi a obsahu vlastní práce
  • bránění se předčasnému syndromu „vyhoření“
  • získání informací a jiného pohledu na vlastní práci
  • posilování svojí autonomie, získání dalších dovedností a zvýšení sebevědomí

Supervize obsahuje funkci podpůrnou, vzdělávací a řídící. V praxi se tyto tři funkce překrývají a někdy některá z funkcí nabývá na větším významu než ta druhá.

  • Podpůrná funkce je zaměřena na pracovníky, kteří se ve své profesi setkávají s rozličnými emocemi, jako jsou např. zoufalství, agresivita, bolest, roztříštěnost klienta. I oni sami mohou být plni těchto emocí v důsledku např. empatie, nebo tyto emoce mohl klient v nějaké situaci oživit, nebo mohly být reakcí na klienta.
  • Vzdělávací funkce je zaměřena na rozvoj dovedností, porozumění a schopností supervidovaných. Tyto dovednosti získá supervizor prostřednictvím sebereflexe a rozebíráním své práce s klientem. Supervizor pomáhá v tomto ohledu supervidovanému více si uvědomovat své reakce a odezvy na klienta, pomáhá mu také v lepším porozumění klientovi. Supervidovaný získává náhled na to, jak intervenuje a jaké mohou být dopady jeho intervence, lépe také chápe dynamiku toho, jak probíhá jeho interakce s klientem. Supervidovaný také hledá další jiné způsoby práce s klientem a tomu podobnými situacemi.
  • Řídící funkce supervize plní určitou funkci kontroly kvality. Je potřeba, aby někdo sledoval pracovníkovu práci, nejen kvůli nedostatečnému výcviku či malé zkušenosti, ale kvůli nevyhnutelným lidským selháním, hluchým místům nebo citlivé oblasti.

Supervizor je odborník, který má specifické kompetence nejen v oblasti dané pomáhající profese, ale také dovednosti v oblasti práce s lidmi a metod.

Mám zájem o supervizi s panem Felklem: