DOHODA O FONDU KRYTÍ ODPOVĚDNOSTI

Tato dohoda o fondech krytí odpovědnosti je uzavřena a podepsána dne______________ 2021 v________________.

mezi:

panem Jakubem Tenčlem, dále jen „zakladatelem“ (tento výraz znamená a zahrnuje jeho nástupce a oprávněné nástupce, pokud to neodporuje kontextu nebo významu tohoto výrazu),

a

____________________________ bydlištěm v _____________________________

dále jen „členem“ (tento výraz bude znamenat a zahrnovat dědice, vykonavatele, správce, právního zástupce, nástupce a/nebo oprávněného nabyvatele členství, pokud tento výraz neodporuje kontextu nebo významu).

Zakladatel bude mít taková práva, jak je uvedeno níže.

Člen je odborníkem v hypnoterapii a členem v Britské asociaci terapeutů a hypnoterapeutů.

PODMÍNKY TÉTO DOHODY

1.   ÚČEL

 • Účelem této smlouvy je pokrýt výdaje a škody vzniklé při výkonu hypnoterapeutické praxe a pojistit člena, aby v případě újmy, která je jim přičítána, zaplatili svým klientům náhradu škody nebo odškodné.
 • Tato dohoda je určena především pro členy v České republice.

2.   VÝHODY

 • Povinnost členů uhradit škodu nebo náhradu škody svým klientům bude pojištěna v případě, že klienti budou uplatňovat nárok na náhradu škody nebo náhradu škody vůči členům. (Poznámka: Pro čerpání této výhody jsou stanoveny podmínky.)
 • Budou hrazeny výdaje a škody vzniklé při výkonu hypnoterapie.
 • Pro transparentnost účtu mohou členové zaslat žádost o informaci o celkové částce na e-mail [email protected]  a celková částka bude pravidelně aktualizována na webových stránkách: www.hypnoterapeuti.cz

3.   KRITÉRIA/PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI

 • Osoba bude registrovaným členem Britské asociace terapeutů a hypnoterapeutů, a to splněním následujících podmínek a kritérií způsobilosti uvedených ve stanovách sdružení.
 • Členové by měli striktně dodržovat a plnit národní profesní standardy:
  • CH-H3 Poučit klienta, aby si osvojil postup(y) sebepéče (PŘÍLOHA 4).
 • Členové by měli důsledně dodržovat Zásady správné praxe. Ty jsou uvedeny v PŘÍLOZE 5.
 • Členové by měli ukládat prostředky na krytí odpovědnosti po dobu nejméně 3 měsíců od data podpisu této smlouvy, aby měli nárok na získání pojištění a odškodnění svých klientů v případě žaloby.
 • Členové by měli složit přísahu hypnoterapeuta. Kopii osvědčení by měli předložit zakladateli.
 • Členové by měli mít ročně alespoň 30 hodin supervizních sezení se supervizorem, který je v oboru hypnoterapie certifikovaný akreditační autoritou. Kromě toho by členové měli mít alespoň 15 hodin kontinuálního profesního rozvoje.

4.   POPLATKY DO FONDU ODPOVĚDNOSTI

(a) Poplatky do fondu pojištění odpovědnosti jsou stanoveny na 160 liber ročně a lze je platit v následujících splátkách:

SPLÁTKYSuma
i.          První měsíc40 liber
ii.         Druhý měsíc20 liber
iii.        Třetí měsíc10 liber
iv.        Další měsíce (9 měsíců)10 liber (10*9 = 90 liber)
v.       Celkem160 liber

(b) Členové budou platit poplatek až do ukončení této smlouvy.

(c) Poplatky do fondu pojištění odpovědnosti budou splatné nejpozději do pátého dne každého měsíce a platba bude provedena způsobem stanoveným zakladatelem.

(d) Členové, kteří nezaplatí poplatky do deseti (10) dnů ode dne jejich splatnosti, se dostanou do prodlení, přestanou mít nárok na financování z fondu krytí odpovědnosti a tato dohoda bude vypovězena. Podpis této dohody bude v budoucnu odmítnut.

(e) Poplatky z fondu pojištění odpovědnosti jsou nevratné.

(f) Výši poplatků stanoví zakladatel a může je podle svého uvážení přehodnotit a změnit. Změny poplatků budou sděleny členům e-mailem s měsíčním předstihem.

(g) Smlouvu s případným dodatkem týkajícími se změn poplatků člen podepíše. Pokud člen odmítne podepsat dohodu s dodatkem, bude stávající dohoda (dohoda o krytí fondu odpovědnosti) automaticky ukončena.

5.   PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ FONDU POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

a) Vedení evidence

 1. Členové budou náležitě zaznamenávat každé sezení s klientem.
 2. Záznam bude obsahovat osobní údaje, anamnézu, diagnózy, program sezení (dohodnutý mezi hypnoterapeutem a klientem), poznámky k programu sezení a kopie smluv.
 3. Záznam bude uchováván po dobu nejméně 7 let od posledního uskutečněného sezení s klientem. V případě léčby nezletilých se doporučuje, aby záznamy byly uchovávány nejméně 7 let po dosažení plnoletosti (18 let). Více informací naleznete v národních profesních standardech v PŘÍLOZE 2-4.

b) Co nebude zahrnuto:

 1. zkušební nebo předváděcí akce na výstavách, seminářích, přednáškách, konferencích, kurzech atd.;
 2. sezení nebo kurzy jógy, pilates, fitness, cvičení, meditace.

6.   LIMIT FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ BUDOU POUŽITY NA KRYTÍ

 • Finanční prostředky jsou výsledkem kumulovaných poplatků zaplacených členy do fondů krytí odpovědnosti, se použijí pouze na úhradu výše pojistného plnění.
 • Jakmile jsou dostupné finanční prostředky ve fondu krytí odpovědnosti použity na pojistné události, bude pro všechny členy platit ochranná lhůta, dokud nebude možné schválit další pojistnou událost.
 • Ochranné období bude trvat 4 měsíce počínaje dnem, kdy se nashromážděné prostředky vynulují.
 • Jakmile nastane situace ochranného období, bude zveřejněna na internetových stránkách asociace: www.hypnoterapeuti.cz. Tato situace je definována jako vyčerpání všech nashromážděných prostředků. Ochranné období se v tomto případě vztahuje na všechny členy, kteří podepsali tuto dohodu.
 • Další pravděpodobnou situací je situace, kdy člen podepíše tuto dohodu. V této situaci platí ustanovení 3 písm. d), které vstoupí v platnost.

7.   OZNÁMENÍ O NÁROKU

Po zjištění okolností, které by mohly vést ke vzniku nároku, jsou členové povinni:

 • oznámit tuto skutečnost zakladateli co nejdříve a poskytnout veškerou asistenci, kterou zakladatel může požadovat;
 • neprodleně zašlou zakladateli jakýkoli příkaz nebo předvolání vydané proti nim;
 • do 30 dnů (nebo ve lhůtě stanovené zakladatelem v době oznámení) od události, škody nebo újmy na zdraví na náklady členů písemně poskytnout veškeré podrobnosti o nároku spolu s podpůrnými důkazy a informacemi, které zakladatel požaduje;
 • jednat tak, aby se minimalizovala škoda, zabránilo se přerušení nebo narušení činnosti a zabránilo se dalším újmám nebo škodám.

8.   VYŘIZOVÁNÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Členové budou mít právo vyřídit pojistnou událost:

 • vyplacením peněz;
 • poskytnutím právního zastoupení nebo poradenství, jehož náklady budou hrazeny z prostředků pojištění odpovědnosti.

9.   PRÁVO

Tato smlouva je platná, dokud ji člen nebo zakladatel nevypoví.

10.   UKONČENÍ

 • Dohodu o fondu pojištění odpovědnosti může člen nebo zakladatel dobrovolně vypovědět.
 • Pokud si člen přeje dohodu vypovědět, oznámí to písemně zakladateli a uvede důvody výpovědi. V takovém případě platí měsíční výpovědní lhůta. Pokud lze žádost o ukončení vyřešit vzájemnou dohodou do jednoho týdne e-mailem nebo dopisem, bude dohoda nadále platit. Pokud se žádost o ukončení smlouvy nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, zakladatel ji vezme na vědomí. Potvrzení o ukončení smlouvy bude zasláno e-mailem na e-mailovou adresu, kterou člen poskytl.
 • Pokud si zakladatel přeje vypovědět dohodu o fondu pojištění odpovědnosti, podá výpověď s měsíční výpovědní lhůtou. Důvody výpovědi není zakladatel povinen uvádět a může je uvést dle svého uvážení.
 • Členové mohou smlouvu vypovědět až po skutečném zaplacení poplatků fondu pojištění odpovědnosti za měsíc, ve kterém podali písemnou výpověď, a také za následující měsíc, ve kterém bude smlouva o fondu pojištění odpovědnosti vypovězena. Poplatek za první tři měsíce bude povinný a toto ustanovení vstoupí v platnost po uplynutí minimálně tříměsíčního členství.
 • Po ukončení smlouvy nemůže člen žádat o žádné z výhod uvedených v doložce o výhodách.

11.   KOMUNIKACE

Veškerá komunikace týkající se této smlouvy bude probíhat e-mailem nebo poštou.

a) e-mail: [email protected];
b) poštovní adresa: Unit 16685, PO box 6945, London, W1A 6US.

12.   PRAVOMOCI ZAKLADATELE

 • Zakladatel má pravomoc přijímat, nebo odmítat nároky členů na použití prostředků z fondu krytí odpovědnosti k odškodnění klientů v případě žaloby.
 • Zakladatel není povinen schválit všechny nároky. Může o jejich schválení rozhodnout na základě vlastního uvážení.
 • Nároky na použití prostředků budou schváleny pouze v případě, že se zakladatel domnívá, že členové splnili všechny podmínky a jsou oprávněni použít prostředky z fondu krytí odpovědnosti.
 • Žádný člen sdružení nemůže zpochybňovat rozhodovací pravomoc zakladatele.
 • Zakladatel může měnit podmínky v této smlouvě a členové budou o změnách informováni poštou. Po odeslání dopisu se tento považuje za vzatý na vědomí členy a od tohoto dne platí nová podmínka. Informování členů poštou bude dostatečným důkazem o sdělení změn ze strany zakladatele a nebude třeba podpisů členů.

13.   ODPOVĚDNOST ZAKLADATELE

 • Zakladatel nemůže nést odpovědnost za žádné jednání členů při výkonu hypnoterapeutické praxe pro veřejnost v rámci podnikání.
 • I když zakladatel neschválí pohledávku člena, nemůže být činěn odpovědným za neschválení pohledávky, neboť pohledávky schvaluje podle svého uvážení.
 • Zakladatel nebude činěn odpovědným, pokud jej klient zažaluje a bude po něm požadovat náhradu škody způsobené jednáním člena asociace.

14.   ARBITRÁŽ

Jakýkoli spor nebo odlišnost vzniklá mezi stranami z konstrukce, významu, rozsahu, fungování nebo účinku této smlouvy, její platnosti nebo porušení bude řešen rozhodcem v souladu se zákonem o rozhodčím řízení z roku 1996. Rozhodce může být spojen s asociací, případně jím může být jakákoli jiná osoba, kterou zakladatel uzná za vhodnou. Rozhodčí nález vydaný na jeho základě bude závazný.

15.   PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Tato dohoda je uzavřena v souladu s anglickým právem.

NA DŮKAZ ČEHOŽ smluvní strany připojily své podpisy ke dni ve výše uvedeném roce.

PODEPSÁNO A DORUČENO
STRANA 1

________________________________________

PODEPSÁNO A DORUČENO
STRANA 2

________________________________________

Za přítomnosti

SVĚDKA

1.   Podpis ______________________________

Jméno a příjmení:

Adresa:

2.   Podpis ______________________________

Jméno a příjmení:

Adresa: