Příloha 4

CH-H3 Poučte klienta, aby si osvojil postup(y) sebepéče.

Prvky způsobilosti

CH-H3.1 Připravit se na poradenství a edukaci klienta
CH-H3.2 Umožnit klientovi osvojit si postup(y) sebepéče
CH-H3.3 Vyhodnotit účinnost postupu (postupů) sebepéče

Informace o této části

Shrnutí

Tato část popisuje standardy pro plánování, realizaci a vyhodnocování sezení, jejichž cílem je umožnit klientovi osvojit si postup(y) sebepéče.

Komu je tato část určena

Tato část se vztahuje na všechny pracovníky, jejichž cílem je umožnit klientům zlepšit a udržet si zdraví, efektivní fungování a vyrovnanost prostřednictvím výchovy k postupu sebepéče.

Klienti mohou usilovat o zlepšení a udržení svého zdraví, efektivního fungování a vyrovnanosti. Stejně tak nemusí mít žádné zvláštní zdravotní potřeby, nebo mohou mít akutní či chronické onemocnění, nebo být nevyléčitelně nemocní. Klienti mohou být v hypnoterapii noví, noví pro hypnoterapeuta, zavedení, protože hypnoterapeut s nimi již nějakou dobu pracuje, nebo se k hypnoterapeutovi vracejí po určité době nepřítomnosti.

Zásady správné praxe

Tato část vychází z předpokladu, že k poskytování účinné hypnoterapie musí hypnoterapeut rozumět stavu klienta a holistickému charakteru zdraví, efektivního fungování a vyrovnanosti. Hypnoterapeut musí být schopen efektivně komunikovat s klienty a případnými průvodci klienta a propojit svou práci s prací ostatních odborníků. Důraz je kladen na podporu klienta v tom, aby převzal odpovědnost za své vlastní zdraví, efektivní fungování a vyrovnanosti prostřednictvím procesu vzdělávání a odborné přípravy.

Vztah k ostatním jednotkám

Tato jednotka souvisí s jednotkou CH-H1 a je obsahově podobná jednotce 11.2 v Národních profesních standardech pro odborné činnosti v oblasti podpory zdraví a péče, ale je zasazena do specifického kontextu hypnoterapie.

Poznámka: kde se hovoří o „klientovi“, je myšlen také „pacient“, „zákazník“, „žák“ -a „student“, kde se hovoří o „doprovodu“, čtěte také „zástupce“, „partner“, „příbuzný“, „přítel klienta“, „jiný zdravotnický pracovník“ a „určený doprovod“.

Prvek CH-H3.1. Příprava na poradenství a vzdělávání klienta

Kritéria výkonu

Budete muset:

(1) zajistit, aby informace byly dostatečné pro poradenství a vzdělávání klienta;

(2) vysvětlit doporučený(é) postup(y) sebepéče a přizpůsobit jej(je) zjištěným potřebám a preferencím klienta;

(3) objasnit klientovi možné výsledky použití postupu(ů) sebepéče, ověřit jeho porozumění a podpořit ho v informovaném rozhodování;

(4) prodiskutovat a dohodnout roli klienta a případného doprovodu(ů) při dosahování stanovených cílů;

(5) vysvětlit, jak bude(ou) postup(y) sebepéče hodnocen(y) a přezkoumáván(y);

(6) dohodnout místo a časový harmonogram sezení a učinit potřebná opatření;

(7) stanovit s klientem otázky důvěrnosti a potvrdit jeho souhlas;

(8) získat souhlas klienta nebo jeho doprovodu (je-li to vhodné) s pokračováním v péči.

Prvek CH-H3.2. Umožnit klientovi osvojit si postup(y) sebepéče

Kritéria výkonu

Budete muset:

(1) zajistit, aby byl pracovní prostor vhodný pro klienta a jeho potřeby;

(2) působit profesionálním dojmem a být připraven a způsobilý poradit a poučit klienta;

(3) objasnit a dohodnout se s klientem na tom, jak chápe svou roli a povinnosti v souvislosti se sebepéčí;

(4) radit klientovi a vzdělávat ho v oblasti vhodných metod a činností v oblasti péče o sebe sama;

(5) zkontrolovat, zda klient rozumí doporučenému postupu(ům) sebepéče;

(6) vysvětlit výhody dodržování vašich doporučení;

(7) informovat klienta o rozsahu možných reakcí na sebepéči;

(8) reagovat na otázky a obavy klienta a nabídnout mu vhodné rady;

(9) poradit klientovi, jak má postupovat v případě, že má při používání postupu(ů) sebepéče obavy;

(10) uznat právo klienta rozhodnout se, zda se bude řídit vašimi radami, či nikoli;

(11) vyzvat klienta, aby si dostatečně podrobně zaznamenal veškeré účinky sebepéče, které bude moci použít při případném přezkoumání;

(12) komunikovat s případným(i) doprovodem(y) klienta způsobem, který odpovídá potřebám klienta a vašim potřebám.

Rozsah:

1. Pracovní prostor je vhodný z hlediska:

a) větrání;
b) osvětlení;
c) vytápění;
d) úrovně a charakteru hluku;
e) soukromí;
f) přístupnosti;
g) prostoru;
h) čistoty a pořádku.

2. Profesionální vzhled zahrnuje:

a) vlastní prezentaci včetně vhodného oblečení/uniformy/úboru;
b) osobní hygienu.

3. Metody a činnosti v oblasti péče o sebe jsou

a) autohypnóza;
b) plnění úkolů.

4. Účinky sebepéče mohou být:

a) fyzická změna;
b) emocionální změna;
c) psychická změna;
d) duchovní změna.

Prvek CH-H3.3 Zhodnotit účinnost postupu(ů) sebepéče

Kritéria výkonu

Budete muset:

(1) povzbudit klienta, aby zhodnotil, jak postupuje v sebepéči, a případně navrhnout úpravy jeho postupu;

(2) diskutovat o výsledcích sebepéče způsobem, na úrovni a tempem vhodným pro klienta;

(3) provést vhodné úpravy postupu(ů) sebepéče tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám klienta;

(4) poradit a dohodnout s klientem další postup sebepéče;

(5) pokud je další sebepéče nevhodná, poradit klientovi, aby v ní nepokračoval, a podpořit ho ve vyhledání jiné zdravotní péče;

(6) získat písemný souhlas klienta s předáním důvěrných informací;

(7) pořizovat přesné, čitelné a úplné záznamy o průběhu kontroly;

(8) bezpečně uchovávat záznamy;

(9) komunikovat s případnými průvodci klienta způsobem, který odpovídá potřebám klienta a vašim potřebám;

(10) vyhodnotit zkušenosti, které jste získali při práci s klientem, abyste je mohli využít v budoucí praxi.

Rozsah:

1. Výstupy mohou být:

a) zlepšení zdravotního stavu klienta, jeho efektivního fungování a vyrovnanosti;
b) udržení a stabilita;
c) zhoršení zdravotního stavu, efektivního fungování a vyrovnanosti klienta.

2. Hodnocení zahrnuje:

a) zkušenosti klientů s programem;
b) rozsah, v jakém program dosáhl záměrů a cílů klienta;
c) širší potřeby klienta;
d) další faktory, které mohly ovlivnit účinnost programu.

Popis znalostí a porozumění

Měli byste znát a rozumět následujícím oblastem:

A. Profesní standardy a kodexy chování

Měli byste mít povědomí o:

1. profesních standardech a kodexu chování pro vaši terapii;

2. roli profesního orgánu, který stanovuje pravidla a etiku vaší terapie;

3. o tom, jak se pravidla a etika profesní praxe a kodexy chování vztahují k vaší vlastní praxi;

4. o tom, proč je důležité udržovat si aktuální znalosti profesních pravidel a etických kodexů;

5. o tom, jak zkoordinovat vlastní profesní odpovědnost s organizačními a smluvními požadavky.

B. Právní předpisy

Měli byste:

1. znát aktuální relevantní právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to, jak se vztahují k vaší vlastní pracovní roli;

2. znát právní předpisy týkající se získávání, uchovávání a používání informací a poskytování služeb;

3. mít povědomí o významu aktualizace znalostí právních předpisů;

4. vědět, jak příslušné právní předpisy ovlivňují vaši vlastní práci.

C. Zaměstnanecké a organizační zásady a postupy

Měli byste vědět:

1. jaká je role a funkce hlavních agentur v rámci sektoru zdravotní a sociální péče;

2. jaké existují zdroje informací v rámci sektoru zdravotní a sociální péče a jak se k nim dostat;

3. proč je důležité respektovat práva klientů;

4. jaký je rozsah vašich vlastních pravomocí jako odborníka a hranice vašich odpovědností;

5. jak vaše vlastní role souvisí s ostatními odborníky v oblasti zdravotní a sociální péče;

6. jaké jsou organizační požadavky a omezení týkající se využívání zdrojů;

7. jaký je rozsah zdrojů a možností, které jsou k dispozici pro uspokojení potřeb klienta.

D. Komunikace a profesionální vztah

Měli byste vědět:

1. jak dosáhnout efektivní komunikace prostřednictvím pozorování, citlivého kladení otázek a naslouchání;

2. jak přizpůsobit slovní zásobu, tempo a tón řeči potřebám klienta;

3. jaké formy verbální a neverbální komunikace jsou k dispozici a jak je pozitivně využívat;

4. jak si u klienta ověřit porozumění čtením a používáním různých signálů;

5. jak zaujmout postoj vůči sobě a klientovi, abyste podpořili komunikaci;

6. jak rozpoznat a překonat překážky v komunikaci;

7. proč může určité prostředí bránit komunikaci a jak to minimalizovat;

8. proč je důležité povzbuzovat klienta (a jeho případný doprovod), aby kladl otázky, žádal o radu a vyjadřoval své obavy;

9. jaký je charakter profesionálního terapeutického vztahu a způsob jeho rozvíjení s klienty;

10. jak reagovat na protichůdné rady, které mohou klienti dostávat od různých odborníků.

E. Pracovní role a praxe – reflexe a rozvoj

Měli byste vědět:

1. proč je důležité reflektovat vlastní praxi a identifikovat případné potřeby rozvoje;

2. jak vyhodnocovat účinnost vlastních činností a poučit se ze svých zkušeností;

3. jaké informace jsou k dispozici o účinné doplňkové zdravotní péči a jak tyto informace vyhodnocovat a využívat v rámci vlastní praxe;

4. jak se vyvíjely a vyvíjejí modely a koncepce ve vaší oblasti praxe, jak se obvykle mění v čase a jaké jsou podobnosti a rozdíly mezi jednotlivými verzemi;

5. jak rozvíjet vazby s dalšími poskytovateli zdravotní péče a jaké jsou k tomu protokoly;

6. jaký je rozsah vašich vlastních znalostí a kompetencí a jak a kdy odkázat klienta na jiného odborníka z praxe.

F. Důvěrnost

Měli byste mít povědomí o:

1. důležitosti uznání a zachování práva klienta na důvěrnost informací;

2. o tom, jak vyvážit práva klienta a svou odpovědnost vůči ostatním osobám;

3. o tom, co je třeba zvážit při předávání informací o klientech;

4. o tom, jaké jsou postupy a požadavky na důvěrnost, bezpečnost a předávání informací ve vaší organizaci a v jakékoli organizaci, kterou můžete potřebovat kontaktovat v souvislosti s klientem;

5. způsobech, jakými může být důvěrnost porušena, a jak tomu zabránit.

G. Souhlas

Měli byste vědět:

1. co se rozumí pod pojmy „implicitní“ a „informovaný“ souhlas a za jakých okolností mohou vzniknout;

2. jaké jsou pokyny vašeho profesního orgánu k implicitnímu a informovanému souhlasu a k tomu, kdy by měl být získán písemný souhlas

3. proč je důležité zajistit, aby klienti dostali dostatečné informace k udělení, nebo odmítnutí souhlasu;

4. kdo nese odpovědnost za získání souhlasu a kdy by se tak mělo stát;

5. jak lze získat informovaný souhlas od klientů, kteří jej nemohou udělit sami, a kdo má právo tento souhlas udělit;

6. jak potvrdit, že dosažené dohody jsou pravděpodobně v nejlepším zájmu klientů;

7. jaké jsou zásady týkající se souhlasu, včetně případných specifických požadavků vyplývajících ze smluvních ujednání, pro vaši organizaci a pro jakoukoli organizaci, kterou můžete potřebovat kontaktovat v souvislosti s klientem.

H. Řízení praxe

Měli byste vědět:

1. proč je důležité chránit důvěrnost informací o klientech;

2. jak vést záznamy na ochranu důvěrnosti a bezpečnosti informací;

3. jak vést záznamy, aby bylo možné provádět klinický audit;

4. proč je důležité zaznamenat všechny potřebné informace ve formátu vhodném pro další použití;

5. kdo má právo na přístup k informacím uchovávaným v evidenci;

6. proč je důležité uznávat a respektovat práva a důstojnost jednotlivce a jakými způsoby toho lze dosáhnout;

7. jaké okolnosti mohou naznačovat potřebu doprovodu/přítomnosti třetí osoby;

8. kdo může působit jako doprovod klienta a jak s ním komunikovat;

9. jaké jsou vaše právní a etické povinnosti ve vztahu ke zdraví a bezpečnosti klienta;

10. jak udržovat svou praxi v souladu s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;

11. jak být klientovi (a případnému doprovodu) oporou a zároveň efektivně hospodařit s časem.

I. Zdraví, efektivní fungování a vyrovnanost

Měli byste mít povědomí o:

1. konceptu zdraví, efektivního fungování a vyrovnanosti;

2. tom, proč je důležité si uvědomit, že předchozí a současná péče o klienta může mít vliv na jeho zdraví, efektivní fungování a vyrovnanost;

3. tom, jak může psychická a emocionální rovnováha klienta ovlivnit jeho zdraví, efektivní fungování a vyrovnanost;

4. povaze nemoci a jejím dopadu na zdraví, efektivní fungování a vyrovnanosti klienta;

5. tom, jak mohou být příznaky a symptomy potlačeny nebo změněny jinými faktory, jako jsou léky, cvičení, strava, drogy, a jak o nich získat informace;

6. tom, jak strava, životní styl, fyzický, sociální, emocionální a ekonomický kontext, ve kterém lidé žijí, ovlivňují jejich zdraví, efektivní fungování a pohodu;

7. důležitosti rozpoznání stavů, které mohou pro klienta představovat vážné riziko, a kdy je třeba okamžitě vyhledat pomoc nebo radu z jiných odborných zdrojů;

8. tom, jak osobní přesvědčení a preference ovlivňují způsob života klientů a jejich rozhodnutí;

10. povaze zdravotního postižení a vaší úloze při práci s osobami se zdravotním postižením;

11. tom, jak mohou schopnosti a postižení jednotlivce ovlivnit charakter a formu potřebné podpory.

J. Rozsah a metody doplňkové zdravotní péče

Měli byste vědět:

1. jaká je historie, principy a vývoj hypnoterapie a její vztah k ostatním zdravotnickým službám;

2. jak rozpoznat případy, kdy hypnoterapie může doplňovat jinou léčbu, kterou klient podstupuje;

3. jaké jsou okolnosti, kdy se můžete rozhodnout klienta nepřijmout:
– hypnoterapie pravděpodobně nebude úspěšná;
– klient nechce pokračovat v léčbě;
– nechcete poskytovat léčbu;

4. jaké jsou okolnosti, za kterých nesmíte klienta léčit:
– hypnoterapie je kontraindikována;
– je třeba vyhledat jinou zdravotní péči;
– nemáte potřebné zkušenosti nebo odborné znalosti;

5. jaký je rozsah, účel a omezení různých metod, které lze použít u různých klientů s různými potřebami;

6. jak určit nejvhodnější metodu (metody) pro různé klienty a jejich konkrétní potřeby;

7. jak rozpoznat stavy, u kterých hypnoterapie sama o sobě není účinná a u kterých by klient měl vyhledat radu z jiných zdrojů;

8. jak vhodně přizpůsobit léčbu pro každého jednotlivce;

9. jak posoudit, zda je sebepéče pro klienta vhodná;

10. jaký je význam poskytování jasných a přesných pokynů k sebepéči.

K. Věda o hypnoterapii

1. Anatomie a fyziologie

Z této oblasti se jedná zejména o:

a) Vědomý a nevědomý proces:
▪ funkci vědomého a nevědomého procesu;
▪ základní nervové činnosti mozku;
▪ rozdíl mezi analytickými a tvůrčími funkcemi mysli;
▪ krátkodobou a dlouhodobou paměť a to, jak je uložena;
▪ falešnou paměť;
▪ vliv emocí na paměť;
▪ to, jak se paměť poškozuje.

b) Reakci na stres, která zahrnuje:
▪ boj, nebo útěk;
▪ endokrinní systém a jeho interakci s mozkem;
▪ to, jak psychická reakce vytváří fyzickou reakci a naopak.

c) Dýchání, tedy:
▪ charakteristiku dýchání;
▪ to, jak rozpoznat změny v dýchání;
▪ využití dýchání jako součásti psychologické reakce.

d) Psychózu, tedy:
▪ funkční a organické psychózy;
▪ to, jak rozpoznat psychózu a jaká opatření je třeba přijmout;
▪ vhodná opatření pro případ, že se setkáte s psychózou.

2. Indukční, prohlubovací a probouzející techniky

Z této oblasti se jedná zejména o:

a) Techniky:
▪ přímé, nepřímé, zmatení, fixaci očí, frakcionaci, spouštěcí, metaforické, fyzické indukční techniky;
▪ to, jak vybrat vhodnou techniku (techniky) podle potřeby klienta;
▪ to, jak rozpoznat, kdy určité techniky nepoužívat, a možné důsledky použití nevhodné techniky.

3. Psychologie

Z této oblasti se jedná zejména o:

a) teorii psychologie, zejména:
▪ hlavní teorie psychologie, např. psychodynamickou, humanistickou/existenciální, kognitivní a behaviorální teorii;
▪ to, jak ovlivňují vaši vlastní praxi;
▪ důležitost aktualizace vlastních znalostí;

b) terapeutický proces, zejména to,
▪ jak lze v terapii využívat klíčové teorie a přístupy k léčbě;
▪ jaký je rozdíl mezi hypnózou a hypnoterapií;
▪ jak si uvědomit a zvládat transferenci a counter-transferenci;
▪ jak rozvíjet pracovní svazek s klientem.

4. Intervenční metody

Z této oblasti se jedná zejména o:

a) Metody zahrnující:
▪ škálu intervenčních metod, které lze použít, např.
– přímou sugesci;
– nepřímou sugesci;
– metaforu;
– neurolingvistické programování;
– eriksonovskou metodu;
– analytickou metodu;
– kognitivně behaviorální metodu;
– regresi;
– mechanistickou metodu;
– svépomoc (včetně autohypnózy a úkolování);
▪ správné používání jednotlivých metod.

b) Kontraindikaci, tedy:
▪ jak rozpoznat stavy, které nelze léčit;
▪ kdy a jak doporučit klienty, kteří jsou mimo rozsah vašich kompetencí.

c) Abreakci, tedy:
▪ indukovanou a spontánní abreakci;
▪ to, jak vhodně zvládat oba typy abreakcí;
▪ to, jak rozpoznat možnost hysterie;
▪ to, jak reagovat na neočekávané reakce.

5. Etická praxe

Z této oblasti se jedná zejména o to:

a) proč by reklama měla být přesná a pravdivá;

b) jak je důležité mít odpovídající pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání;

c) péči o klienta, tedy to,
▪ jak je důležité zajistit blaho klienta;
▪ jak rozpoznat a chránit se před zneužitím klienta prostřednictvím nevhodného využití získaných informací, zbytečného prodlužování léčby, překročení hranice v profesním vztahu;

d) soustavný profesní rozvoj, zejména důležitost udržování vlastního rozvoje a sledování aktuálních postupů ve své profesi.

6. Techniky rozhovoru a hodnocení

V této oblasti byste měli mít povědomí o:

a) důležitosti přesného a dostatečně podrobného zaznamenávání informací o klientovi pro účely hodnocení;

b) tom, proč je třeba před léčbou získat určité informace, např. rodinnou anamnézu, zdravotní anamnézu, osobní údaje;

c) tom, jak bezpečně uchovávat záznamy;

d) významu navázání vztahu s klientem;

e) tom, jak využívat vhodné sebeodhalení;

f) různých technikách dotazování, které lze použít – otevřené a uzavřené dotazování, přímé a nepřímé dotazování;

g) škále hodnoticích metod, které lze použít, jako jsou:
▪ testy sugestibility;
▪ řízený rozhovor;
▪ dotazník;
▪ subjektivní jednotka tísně (SUDS);
▪ pozorování;
▪ osobnostní profily;
▪ hloubkové škály;

h) tom, jak vybrat vhodnou metodu hodnocení pro klienta.

M. Poskytování léčby

Měli byste vědět:

1. jak je důležité dohodnout se s klientem na cílech a postupných cílech k jejich dosažení;

2. jaké role klient (a další osoby) může a musí převzít, má-li být hypnoterapeutická léčba úspěšná, a jak je vysvětlit a dohodnout s klientem (a případným doprovodem);

3. jak podpořit klienta v informovaném rozhodování;

4. jak důležitá je dohoda s klientem o místě a načasování hypnoterapeutických postupů a jaké faktory mohou zasáhnout a změnit plány;

5. proč by měly být metody hodnocení stanoveny již ve fázi plánování a jaká bude role klienta při hodnocení;

6. proč je důležité podporovat klienta v co nejaktivnějším zapojení a jaký to má vztah k podpoře jeho zdraví, efektivního fungování a vyrovnanosti;

7. jak sledovat a vyhodnocovat změny u klienta, posoudit, které změny souvisejí s hypnoterapií, a využít tyto informace k informování o budoucí praxi;

8. jak vyhodnotit účinnost a vhodnost hypnoterapie pro klienta a rozhodnout, kdy by měla být zastavena a/nebo přerušena;

9. jaké jsou metody a postupy pro vyhodnocování informací v průběhu léčby a jak je využít pro informování o budoucí praxi;

10. jaká jsou potenciální rizika spojená se klientovou sebepéčí a rozsah vaší odpovědnosti;

11. jaký je význam poskytování přesných a jasných rad ohledně sebepéče a jaké jsou důsledky jejich neposkytnutí.

N. Hodnocení a přezkoumávání účinnosti léčby

Měli byste vědět:

1. jaké informace jsou potřeba k tomu, aby mohlo být přezkoumání účinně provedeno;

2. jaké existují metody pro přezkoumání účinnosti hypnoterapie s klientem a jak vyhodnotit, do jaké míry byly naplněny jeho potřeby;

3. jak vyhodnotit účinnost hypnoterapeutické léčby jako celku a jaký význam má toto vyhodnocení mít;

4. jak a proč byste měli klienta (a jeho případný doprovod(y)) povzbuzovat, aby se plně a aktivně účastnil(i) procesu hodnocení a aby nabídl(i) své názory a zkušenosti;

5. jak může klient (a případný doprovod) v průběhu procesu naznačit své obavy, aniž by je jasně a zřetelně vyjádřil;

6. jaký je význam aktivního naslouchání při hodnocení hypnoterapeutické léčby s klientem;

7. jaký je rozsah různých způsobů, jakými lze hypnoterapeutickou léčbu změnit, aby vyhovovala potřebám klienta, a jakými způsoby se jeho potřeby mohly změnit;

8. proč je nutné pomoci klientovi a podpořit ho při zvažování důsledků jakýchkoli změn v programu péče o něj;

9. jak zaznamenávat obsah a výsledky procesu přezkoumávání a jaké informace by měly být zahrnuty;

10. jaké různé důvody mohou být pro ukončení programu hypnoterapeutické péče s klientem.