Příloha 1

Etický kodex

1. Preambule

1.1. Tento etický kodex (dále jen „kodex“) stanoví etické normy chování Britské asociace terapeutů a hypnoterapeutů (dále jen „asociace“).

1.2. Pokud z kontextu nevyplývá jinak, odkazy jako „my“, „nás“, „naše“ a podobně se týkají Asociace; odkazy jako „vy“, „váš“ a podobně se týkají vás, členů Asociace.

1.3. Uzavřením tohoto kodexu se zavazujete, že budete dodržovat jeho ustanovení a snažit se řídit pokyny v něm obsaženými při výkonu své odborné praxe a případně i při svých činnostech a jednáních mimo odbornou praxi.

1.4. Od každého člena se očekává, že bude znát a dodržovat rámec obecných profesních standardů obsažených v tomto kodexu.

2. Cíle tohoto kodexu

Účelem tohoto kodexu je:-

2.1. jasně sdělit našim členům etické normy a normy chování Asociace;

2.2. poskytnout členům referenční bod pro obecné etické pokyny při výkonu profesionální terapeutické praxe.

3. Pro veřejnost

3.1. Asociace byla založena za účelem prosazování nejvyšších standardů v hypnoterapeutické profesi a potvrzuje své pevné odhodlání podporovat mezi svými členy povědomí o etických povinnostech a odpovědnosti terapeutického profesionála, a to jak vůči pacientům, tak vůči širší společnosti.

3.2. Pokud máte stížnost, kritickou připomínku, spor nebo jinou nevyřešenou závažnou záležitost s hypnoterapeutem, který je podle vás členem Asociace, vyzýváme vás, abyste se na nás obrátili.

3.3. Nabízíme veřejnosti pomoc při:

3.3.1. porozumění tomuto kodexu a standardům, které stanovujeme pro naše členy;

3.3.2. identifikaci příslušného statutárního disciplinárního orgánu pro účely formální stížnosti ve vztahu ke konkrétnímu členovi;

3.3.3. podávání takových stížností;

3.3.4. porozumění našim vlastním postupům pro podávání stížností.

3.4. Pokud jste klientem nebo pacientem některého z našich členů, budeme s vámi jednat spravedlivě a postupy Asociace pro podávání stížností vám budou řádně vysvětleny.

3.5. Pokud bude stížnost na člena Asociace uznána, budou podrobnosti o stížnosti a jejím výsledku (např. případné sankce nebo pozastavení činnosti) zveřejněny na internetových stránkách Asociace po dobu až dvou (2) let nebo ve výjimečných případech po dobu delší podle přiměřeného uvážení Asociace. Klient nebo pacient nebude v tomto disciplinárním oznámení identifikován.

4. Základní zásady

Základními etickými zásadami ve vztahu mezi hypnoterapeutem a klientem je, že odborník bude:

4.1. přistupovat ke své práci v duchu povolání se závazkem profesionality;

4.2. ctít subjektivitu terapeutické zkušenosti a klientovy názory, přesvědčení, představy, cíle a zároveň usilovat o nejlepší vhodné výsledky a v případě potřeby a vhodnosti zpochybňovat klientův pohled;

4.3. respektovat běžně chápané hranice mezilidské interakce;

4.4. ve vhodných případech ochoten provést introspekci vlastních motivací a perspektiv, které jsou vnášeny do terapeutické interakce, a vhodně přizpůsobit svůj profesionální styl a angažovanost;

4.5. ochoten a schopen provádět důkladnou sebereflexi své práce a praxe;

4.6. za všech okolností dodržovat místní a odborné povinnosti, závazky, požadavky a nároky profesní organizace vztahující se na váš obor terapeutické profese, jejímž členem zůstane s dobrou pověstí;

4.7. udržovat si (minimálně) všechna příslušná a nezbytná členství, akreditace a kvalifikace pro zákonný výkon povolání ve svém oboru terapeutické profese.

5. Poskytování služeb

Všichni členové se zavazují:

5.1. poskytovat služby klientům výhradně v oblastech, v nichž jsou k tomu kompetentní a pro které mají příslušné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání;

5.2. uvědomovat si hranice své praxe a v případě nedostatku vzdělání a zkušeností být připraven a ochoten odkázat klienta na zkušeného terapeuta;

5.2. mít plně rozvinuté profesionální povědomí o rozmanitosti a zejména nedovolit, aby ohledy na náboženství, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, rodinný stav, věk, zdravotní postižení, politické nebo společenské postavení nepříznivě ovlivňovaly léčbu klienta;

5.3. za všech okolností upřednostňovat a respektovat nejlepší zájmy svých klientů a odkázat klienta na jiného terapeuta, pokud:

5.3.1. je v jeho zájmu, aby mu poskytl péči;

5.3.2. dochází ke střetu zájmů (nebo je pravděpodobné, že vznikne dojem střetu zájmů);

5.3.3. jsou vaše hodnoty a přesvědčení v rozporu s hodnotami a přesvědčeními klienta nebo pokud je pravděpodobné, že vznikne zdání rozporu;

5.4. na požádání (nebo před uzavřením smlouvy, pokud to vyžaduje váš profesní orgán) sdělit klientovi veškeré podrobnosti o všech svých relevantních členstvích, školeních, zkušenostech, kvalifikaci a vhodných způsobech podávání stížností a být ochoten na přiměřenou žádost poskytnout klientovi uspokojivé důkazy o těchto skutečnostech;

5.5. bez ohledu na požadavky uvedené v odstavci 5.4 výše poskytnout klientům před zahájením léčby odpovídající informace o svých poplatcích a struktuře poplatků, o přesných platebních podmínkách a případných poplatcích za nedoplatky, neúčast a zrušené schůzky a o standardech, které budete uplatňovat při ochraně osobních údajů a důvěrnosti svých klientů;

5.6. používat jasné a transparentní smlouvy, které neobsahují nepřiměřené podmínky ani neomezují nespravedlivě zákonná práva klientů;

5.7. prezentovat všechny služby a produkty jednoznačným způsobem (aby zahrnovaly veškerá omezení a reálné výsledky léčby) a zajistit, aby si klient ponechal plnou kontrolu nad rozhodnutím o nákupu těchto služeb nebo produktů;

5.8. dodržovat (kromě jiných kodexů a zákonných předpisů) Kodex reklamní praxe, Kodex CAP, pokyny ASA pro správnou praxi a nařízení o ochraně spotřebitele před nečestným obchodováním z roku 2008, pokud jsou relevantní pro jejich reklamu a propagaci;

5.9. mít zavedeny snadno srozumitelné postupy pro řešení stížností klientů.

6. Vzájemné vztahy mezi profesionály a klienty a dobré životní podmínky

6.1. Všichni členové se zavazují:

6.1.1. pracovat způsobem, který bude podporovat autonomii a pohodu klienta a který zachovává úctu ke klientovi;

6.1.2. zůstat si vědomi svých vlastních omezení a v případě potřeby být připraveni odkázat klienta na jiného odborníka (v případě potřeby mimo jiné na registrovaného lékaře), od něhož lze očekávat vhodnou léčbu;

6.1.3. zajistit, aby vždy, když klient hledá pomoc pro zmírnění tělesných příznaků, klientovi doporučili kontaktovat registrovaného praktického lékaře, pokud tak již neučinil. Jako praktikující a členové by se neměli pokoušet diagnostikovat fyzické symptomy, pokud neabsolvovali příslušné lékařské vzdělání v oblasti diagnostiky a pokud nejsou schopni se za takového lékaře zákonně vydávat;

6.1.4. zajistit, aby pracoviště a veškeré vybavení bylo v každém ohledu vhodné a přiměřené poskytované službě;

6.1.5. učinit veškerá přiměřená opatření k zajištění bezpečnosti klienta a všech osob, které ho mohou doprovázet;

6.1.6. zachovávat přiměřená očekávání vyplývající z pozice důvěry a důvěryhodnosti a:

6.1.6.1. v žádném okamžiku nepřekročit obecně chápané profesní hranice odpovídající vztahu terapeut-klient, ani klienta citově, sexuálně, finančně či jakýmkoli jiným způsobem nezneužívat (Pokud se mezi terapeutem a klientem nebo členy jejich nejbližších rodin vytvoří jakýkoli vztah, tj. jiný než profesionální vztah mezi terapeutem a klientem, musí terapeut okamžitě přestat přijímat honoráře, vhodným způsobem ukončit profesionální vztah a při nejbližší příležitosti odkázat klienta na jiného vhodného terapeuta.);

6.1.6.2. nedotýkat se klienta žádným způsobem, který by mohl být předmětem nesprávné interpretace, před využitím doteku jako součásti terapie by mělo být podáno vysvětlení a zároveň by měl být získán souhlas;

6.1.6.3. nedovolit, aby vznikl nevhodný „dvojí vztah“, jak je definován a vysvětlen v odstavci 6.2 níže;

6.1.6.4. nepřijímat od klienta žádné nevhodné dary, odměny nebo laskavosti;

6.1.7. nikdy zbytečně neprotahovat léčbu a ukončit ji v nejbližším okamžiku, který je v souladu s dobrou péčí o klienta.

6.2. Pro účely tohoto kodexu se za „dvojí vztah“ (jak je uvedeno v pododdílu 6.1.6.3 výše) považuje situace, kdy má hypnoterapeut s klientem dva nebo více druhů vztahů současně, například: přítel a klient, kolega a supervizor atd. Praktici jsou povinni zvážit důsledky navazování dvojích vztahů s klienty, aby se vyhnuli navazování takových vztahů v případech, kdy jsou nevhodné a mohou klienty poškodit;

7. Používání technologií

7.1. Každý terapeut, který používá vybavení, musí zajistit, aby při používání takového vybavení byly dodržovány všechny protokoly o bezpečnosti a ochraně zdraví a aby bylo vybavení řádně otestováno a aby byly pochopeny všechny pokyny.

7.2. Každé použití vybavení by mělo být klientovi jasně vysvětleno a mělo by mu být dáno najevo, že může použití vybavení odmítnout.

7.3. Vybavení by mělo být použito pouze v případě, že se předpokládá jasný terapeutický přínos pro klienta, kterého by nebylo možné dosáhnout bez použití vybavení. Na používání jakéhokoli vybavení by neměly být kladeny žádné zdravotní nebo léčebné nároky, vždy by mělo být vnímáno pouze jako doplněk terapeutického procesu.

7.4. Žádný terapeut by neměl používat vybavení, k jehož používání nemá kvalifikaci nebo jiné oprávnění.

8. Důvěrnost, vedení záznamů a nahrávání sezení

8.1. Všichni členové se zavazují:

8.1.1. zachovávat a chránit důvěrnost svých klientů, a to vždy za předpokladu, že tato důvěrnost není v rozporu s vlastní bezpečností terapeuta nebo bezpečností klienta, jeho rodinných příslušníků nebo jiných členů veřejnosti, ani v rozporu s jakýmkoli právním požadavkem;

8.1.2. zajistit, aby poznámky a záznamy klientů byly bezpečné a důvěrné a aby používání počítačových záznamů zůstalo v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, manuální záznamy by měly být uzamčeny, pokud se nepoužívají, a záznamy vedené v počítači by měly být opatřeny heslem;

8.1.3. uvědomit si, že vedení poznámek k případu by mělo obsahovat osobní údaje, anamnézu, diagnózu, program sezení, poznámky o průběhu sezení a kopii písemné smlouvy;

8.1.4. získat písemný souhlas klienta nebo jeho rodiče (nebo zákonného zástupce) předtím, než se začne nahrávat (pomocí elektronického zařízení) sezení s klientem, diskutovat o „nezastřených případech“ (definovaných a vysvětlených v odstavci 8.2 níže) s jakoukoli osobou nebo zveřejňovat případy (ať už zastřené, nebo nezastřené) prostřednictvím jakéhokoli média;

8.1.5. upozornit klienta, že zastřené případy mohou být někdy využity buď pro účely jeho vlastní supervize, nebo supervize a/nebo výcviku jiných terapeutů, a zdržet se použití takového materiálu, pokud klient dá najevo, že si nepřeje, aby byl pro tyto účely použit;

8.1.6. (pokud klient nedal souhlas k vydání zdravotnické dokumentace) nesdílet informace nezbytné pro pokračování léčby klientů s jinými zdravotnickými pracovníky.

8.2. „Nezastřený“ znamená případy, kdy materiál nebyl dostatečně upraven, aby byla zajištěna anonymita pro všechny příslušné strany.

8.3. Se zvláštním zřetelem na používání kamerového nebo podobného zařízení musí být všichni klienti plně informováni, pokud je takové zařízení v provozu, a před zahájením jakéhokoli sezení s klientem musí být získán písemný souhlas.

9. Obecné chování

Všichni členové se zavazují:

9.1. chovat se vždy v souladu se svým profesním postavením a takovým způsobem, který neohrožuje důvěru veřejnosti v jejich vlastní profesi ani neznevažuje jejich profesi;

9.2. nikdy veřejně nekritizovat, neznevažovat ani profesně nebránit jinému členu profese, pokud se nejedná o ochranu veřejnosti nebo zájmů klienta, přičemž v takovém případě by příslušné obavy měly být vyjádřeny prostřednictvím nestranného, řádně zavedeného protokolu stížnosti, v němž má respondent-profesionál právo reagovat;

9.3. jednat zdvořile se všemi ostatními profesionály, s nimiž má člověk co do činění, a chápat a respektovat hranice jejich profesních pravomocí a odpovědností.

10. Vztah k Asociaci

Všichni členové se zavazují:

10.1. písemně oznámit Asociaci jakoukoli změnu názvu praxe, kontaktní adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy, a to v nejbližším možném termínu;

10.2. písemně informovat Asociaci o jakékoli změně okolností, která by měla vliv na jejich postavení nebo schopnost vykonávat praxi;

10.3. písemně informovat Asociaci o:

10.3.1. každé stížnosti, která byla proti nim podána;

10.3.2. jakémkoli disciplinárním opatření, které proti nim bylo přijato jakýmkoli profesním orgánem;

10.3.3. jakémkoli obvinění z trestného činu, pro který byli zatčeni nebo obviněni;

10.3.4. jakémkoli odsouzení za trestný čin nebo varování;

a zajistit, aby Asociace byla informována o průběhu případného řízení proti nim;

10.4. bez překážek a bez zbytečného odkladu zpřístupnit všechny relevantní informace požadované v důsledku šetření jakékoli záležitosti týkající se vaší praxe nebo vašeho dodržování tohoto etického kodexu, které zahájila Asociace.

11. Reklama, uvádění pověření a používání specifických titulů

Všichni členové se zavazují:

11.1. zajistit, aby veškerá reklama, bez ohledu na to, jakou formou nebo v jakém médiu je umístěna, představovala pravdivý, upřímný a přesný obraz o nich samých, jejich dovednostech, schopnostech, kvalifikaci a vybavení a aby veškerá tvrzení o úspěšném výsledku léčby (v jakékoli formě) byla založena na ověřitelných, plně zdokumentovaných důkazech;

11.2. zajistit, aby veškerá reklamní, propagační a marketingová činnost byla v souladu s kodexy a zákonnými předpisy uvedenými v odstavci 5.7 výše, a na požádání zpřístupnit veškeré takové materiály Asociaci;

11.3. vystavovat pouze platné a aktuální kvalifikace a osvědčení vydané v souvislosti s příslušnými vzdělávacími kurzy a akcemi nebo osvědčení o registraci, validaci nebo akreditaci, jak je vydaly nebo udělily příslušné profesní organizace;

11.4. netvrdit, že jsou držiteli určité kvalifikace, pokud takové tvrzení nelze plně doložit, a pokud budou používat titul „Dr.“ nebo se o něm takto zmiňovat (ať už ústně, nebo písemně), vysvětlí jeho původ a budou náležitě dbát na to, aby žádný klient nebyl tímto titulem uveden v omyl a nepředpokládal, že se jedná o lékařskou kvalifikaci, pokud tomu tak není.

12. Zacházení s nezletilými osobami a osobami se zvláštními potřebami nebo zranitelnými osobami

12.1. Všichni členové se zavazují získat písemný souhlas rodiče, zákonného zástupce, zmocněnce (jednajícího na základě plné moci), případně registrovaného lékaře před zahájením ošetření klientů, kteří buď nedosáhli plnoletosti, nebo jsou klasifikováni jako osoby se zvláštními potřebami nebo zranitelností.

12.2. Dále se doporučuje, aby terapeut vykonávající praxi za těchto okolností měl aktuální výpis z trestního rejstříku, dále jen „výpis“, a pokud terapeut vykonává pravidelnou práci s klienty a pacienty, měl by být výpis obnovován minimálně jednou za dvanáct (12) měsíců.

13. Supervize a další profesní rozvoj

Od členů se očekává, že si budou udržovat nebo zvyšovat úroveň svých dovedností a odborné způsobilosti vhodným způsobem odpovídajícím ve své profesi. To může zahrnovat např.:

13.1. schůzky s kolegou (nebo kolegy), na nichž se důvěrně probírají probíhající případy a vzniklé problémy a řeší se jakékoli osobní záležitosti, které by mohly mít vliv na jejich vlastní postavení nebo schopnost vykonávat hypnoterapeutickou praxi; takováto opatření mohou mít různou podobu, z nichž nejobvyklejší je buď osobní individuální supervize, nebo účast ve skupině vzájemné podpory;

13.2. absolvování dalšího vzdělávání a kontinuálního profesního rozvoje, a to buď formálně, účastí na příslušných kurzech, na workshopech a seminářích nebo neformálně, prostřednictvím příslušné četby a vyhledávání na internetu;

13.3. využívání vhodných nástrojů auditu, např. formulářů zpětné vazby od klientů, formulářů cílů péče atd.;

13.4. udržování povědomí o výzkumu a vývoji ve své profesní oblasti a v jakékoli specializaci, kterou disponujete;

13.5. provádění vhodného osobního růstu a rozvoje, včetně vyhledávání poradenství, je-li to vhodné.

14. Etika výzkumu

Výzkumný pracovník by měl:

14.1. akceptovat, že veškerá účast subjektů výzkumu musí být zcela dobrovolná a že by neměl být vyvíjen žádný „nátlak“ jakéhokoli druhu s cílem zajistit si účast;

14.2. zajistit, aby byl před zahájením jakéhokoli výzkumného projektu získán řádný souhlas, včetně jakýchkoli dalších forem souhlasu, které jsou vyžadovány nebo očekávány podle běžných etických norem s ohledem na nezletilé osoby nebo osoby se zvláštními potřebami; v případě longitudinálního výzkumu může být nutné získat souhlas v opakovaných intervalech;

14.3. chápat, že počáteční souhlas nepopírá právo účastníka odstoupit v kterékoli fázi výzkumu, a dále, že tato skutečnost musí být účastníkovi na začátku objasněna;

14.4. zachovávat naprostou otevřenost a upřímnost, pokud jde o účel i povahu prováděného výzkumu;

14.5. zvažovat případné nepříznivé důsledky pro subjekt výzkumu v důsledku jakéhokoli zamýšleného výzkumného projektu;

14.6. akceptovat, že pokud se v průběhu výzkumu u účastníka projeví nebo objeví stav, o kterém zřejmě neví, pak je výzkumný pracovník povinen o tom informovat s tím, že se domnívá, že jejich další účast může ohrozit jejich budoucí blaho;

14.7. v případě potřeby zajistit průběžnou péči o účastníky s ohledem na jakékoli nepříznivé účinky, které by mohly vzniknout v důsledku jejich účasti na jakémkoli výzkumném projektu a v přiměřené době po jeho skončení;

14.8. chápat a jednat podle zásady, že soukromí a psychická pohoda jednotlivých účastníků jsou vždy důležitější než samotný výzkum.

15. Poskytování školení ze strany členů

Členové se zavazují:

15.1. zajistit, aby veškerá školení, která nabízejí, odpovídala obecně uznávaným standardům;

15.2. jasně sdělovat, zda je nabízené školení určeno pro úroveň hypnoterapeuta, nebo zda je nedostatečné pro získání kvalifikace pro výkon povolání;

15.3. přesně prezentovat v marketingu, reklamě a propagaci veškerá potvrzení nebo schválení udělená školicím kurzům;

15.4. zdržet se propagace jakéhokoli schválení nebo členství v organizaci jako očekávaného, dokud takové členství nebo schválení není skutečně uděleno;

15.5. dodávat materiály ke kurzům pouze na základě zvláštní písemné licence držitelů autorských práv a dalších vlastníků práv duševního vlastnictví třetích stran a vždy se zdržet všech forem plagiátorství, neschváleného odkazování, neoprávněného kopírování a neoprávněného rozmnožování materiálů;

15.6. nepodílet se přímo ani nepřímo na poskytování školení, která nesplňují všechny výše uvedené požadavky a ustanovení;

15.7. v případě potřeby zajistit, aby o těchto požadavcích a ustanoveních byli informováni zaměstnanci, zhotovitelé a dodavatelé.

16. Označení titulů

16.1. Členové souhlasí s tím, že používání odborných a akademických titulů, jako je Dr., profesor, reverend apod., musí odrážet kvalifikaci a dosažené vzdělání člena a tituly musí být uděleny orgánem nebo institucí k tomu oprávněnou.

16.2. Pokud se Asociace zabývá používáním takových titulů, je to v souvislosti s dodržováním a plněním etických standardů praxe v terapeutických a příbuzných profesích.

16.3. Asociace upozorňuje členy na následující tři scénáře, které by podle názoru Asociace mohly vyvolat otázky ohledně etického chování člena a jeho dodržování tohoto kodexu:

16.3.1. Lékařské pochybení

Klient nebo členové veřejnosti, případně oba, jsou vedeni k domněnce, ať už z nedbalosti, úmyslně, či jinak, že terapeut je registrovaným lékařem, ačkoli tomu tak není. Klient za takových okolností riskuje, že přijme diagnózu a prognózu od terapeuta, jako by měla váhu praktického lékaře.

16.3.2. Uvádění v omyl prostřednictvím relevance

Klient nebo členové veřejnosti, případně oba, jsou vedeni k tomu, aby se domnívali, ať už z vlastní vůle, nebo v důsledku opomenutí, úmyslně, nebo jinak, že titul terapeuta je relevantní pro výkon jeho terapie, ačkoli tomu tak není. Například přestože terapeut dává jasně najevo, že není registrovaným lékařem, jeho doktorát ve skutečnosti pochází z oboru, který s terapií vůbec nesouvisí.

17. Pravidla pro inzerci: terapeuti bez lékařské licence

17.1. Reklamy, marketingové a propagační materiály musí být v souladu se zákonem o zdravotních službách a dále buď obsahovat

17.1.1. formulace „není lékařem“, nebo „doktorát v [obor] – nelékařský“; nebo,

17.1.2. popis kvalifikace člena (lékařské vzdělání)

17.1.2.1. by měl být takový, aby rozumný člen veřejnosti pravděpodobně dospěl k závěru, že příslušná kvalifikace není lékařská a člen není registrovaným lékařem

17.1.2.2. a pokud to prostor dovoluje, musí obsahovat vysvětlující větu nebo popis titulu, např. „doktorát z psychodynamické psychologie na Londýnské univerzitě“.

17.2. Pro orientaci členů by Asociace očekávala, že:

17.2.1. propagační kanály vyžadující krátký nebo stručný popis, jako jsou vizitky, malé letáky, menší inzeráty ve Zlatých stránkách a jiných obchodních adresářích, inzeráty apod., budou obvykle spadat do výše uvedeného bodu 17.1.1.;

17.2.2. propagační kanály vyžadující podrobné informace o členských službách, jako jsou internetové stránky, letáky větších rozměrů, brožury, větší inzeráty ve Zlatých stránkách a jiných obchodních adresářích, noviny a inzeráty v časopisech apod.

17.3. Konzultace: pokud to není zřejmé, musí být klienti při všech úvodních konzultacích ústně informováni, že terapeut není lékař. Je třeba vynaložit veškeré úsilí, aby klient nebyl v této otázce zmaten.