Příloha 3

CH-H2 Ošetření klienta

Prvky kompetence

CH-H2.1 Naplánovat s klientem program hypnoterapeutické léčby.
CH-H2.2 Poskytnout léčbu.
CH-H2.3 Vyhodnotit účinnost léčby.

Informace o této části

Shrnutí

Tato část popisuje standardy pro plánování, provádění, monitorování a revize programů hypnoterapeutické léčby klientů. Činnosti, které hypnoterapeut provádí, by měly být plánovány a vyhodnocovány společně s dotčenými klienty.

Komu je tato část určena

Tato část se vztahuje na každého hypnoterapeuta, jehož cílem je umožnit klientům zlepšit a udržet jejich zdraví, efektivní fungování a vyrovnanost prostřednictvím hypnoterapie, ať už vykonává svou praxi kdekoli.

Klienti mohou usilovat o zlepšení a udržení svého zdraví, efektivního fungování a vyrovnanosti. Stejně tak nemusí mít žádné zvláštní zdravotní potřeby, nebo mohou mít akutní či chronické onemocnění, nebo být nevyléčitelně nemocní. Mohou to být lidé, kteří se s hypnoterapií teprve seznamují, lidé, kteří jsou pro hypnoterapeuta noví, lidé, kteří jsou již zavedeni, protože s nimi hypnoterapeut již nějakou dobu pracuje, nebo lidé, kteří se k hypnoterapeutovi vracejí po určité době nepřítomnosti.

Zásady správné praxe

Tato část vychází z předpokladu, že pro účinné plánování a provádění léčby musí hypnoterapeut porozumět stavu klienta a holistické povaze zdraví, efektivního fungování a vyrovnanosti. Hypnoterapeut musí být schopen efektivně komunikovat s klienty a případným doprovodem klienta a zkoordinovat svou práci s prací ostatních odborníků. V průběhu celého procesu jsou klienti a jejich případný doprovod povzbuzováni a podporováni, aby se aktivně účastnili, a to je posíleno tím, že hypnoterapeut používá, pokud je to možné, intervence, které jsou pro klienta udržitelné v jeho vlastním stavu.

Vztah k ostatním částem

Tato část souvisí s částí CH-H1 a je obsahově podobná odstavci 11.2 v Národních profesních standardech pro odbornou činnost v oblasti podpory zdraví a péče, ale byla zasazena do specifického kontextu hypnoterapie.

Poznámka: Tam, kde se hovoří o „klientovi“, je myšlen také „pacient“, „zákazník“, „žák“ a „student“. Tam, kde se hovoří o „doprovodu“, myslí se také „zástupce“, „partner“, „příbuzný“, „přítel klienta“, „jiný zdravotnický pracovník“ a „určený doprovod“.

Prvek CH-H2.1 Naplánujte s klientem program hypnoterapeutické léčby

Kritéria výkonu

Budete muset:

(1) zajistit, aby informace o klientovi byly dostatečné pro plánování léčby;

(2) vysvětlit dostupné možnosti léčby a metody, které odpovídají situaci klienta, jeho zjištěným potřebám a jeho osobním přesvědčením a preferencím;

(3) diskutovat s klientem o léčbě a možných výsledcích, ověřit si jeho porozumění a podpořit ho v informovaných volbách;

(4) dohodnout místo a načasování léčby a učinit potřebná opatření;

(5) vysvětlit, jak bude léčba hodnocena a přezkoumávána;

(6) stanovit s klientem otázky důvěrnosti a potvrdit jeho souhlas;

(7) přesně a dostatečně podrobně zaznamenat dohodnutou léčbu, aby byly splněny profesní požadavky;

(8) získat souhlas klienta nebo jeho doprovodu (je-li to vhodné) s pokračováním v léčbě;

(9) komunikovat s případným doprovodem (doprovody) klienta způsobem, který odpovídá potřebám klienta a vašim potřebám.

Prvek CH-H2.2 Zajistit léčbu

Kritéria výkonu

Budete muset:

(1) zajistit, aby prostředí pro hypnoterapeutickou léčbu bylo vhodné pro klienta a jeho potřeby;

(2) působit profesionálním dojmem a být připraven a způsobilý k provádění hypnoterapeutické léčby;

(3) zajistit, aby vybavení, materiály a okolní prostor pro hypnoterapeutickou léčbu splňovaly profesní standardy, právní a organizační požadavky;

(4) efektivní komunikovat s klientem a minimalizovat riziko poranění sebe sama a nepohodlí klienta;

(5) uklidnit klienta a povzbudit ho k uvolnění a interakci podle jeho přání;

(6) provádět hypnoterapeutickou léčbu bezpečně a vhodně;

(7) provádět vhodné úpravy hypnoterapeutické léčby tak, aby odpovídala měnícím se potřebám klienta;

(8) účinně reagovat při řešení reakcí na hypnoterapeutickou léčbu;

(9) kontrolovat, jak se klient v průběhu hypnoterapeutické léčby cítí, a v případě potřeby ho ujistit, že je vše v pořádku;

(10) poskytovat klientovi jasné a přesné rady a podporu po ukončení terapie, pokud je to potřeba;

(11) poskytnout klientovi dostatečný čas na úplné zotavení, než opustí prostory, kde proběhla hypnoterapie.

Rozsah působnosti

1. Profesionální vystupování zahrnuje:
a) vlastní prezentaci včetně vhodného oblečení/uniformy;
b) osobní hygienu.

2. Prostor pro ošetření je vhodný z hlediska:
a) větrání;
b) osvětlení;
c) vytápění;
d) úrovně a charakteru hluku;
e) soukromí;
f) přístupnosti;
g) prostoru;
h) čistoty a pořádku.

3. Léčba může být:
a) formální a neformální trans;
b) přímá;
c) nepřímá;
d) tolerantní;
e) autoritativní;
f) mechanistická.

4. Reakce na léčbu může zahrnovat:
a) abreakci;
b) spontánní regresi;
c) spontánní prolomení transu;
d) nevystoupení z transu na pokyn;
e) řešení překážek v transu a mimo trans, např. nereagování na sugesce.

Prvek CH-H2.3 Vyhodnocení účinnosti léčby

Kritéria účinnosti

Budete muset:

(1) diskutovat o výsledcích hypnoterapeutické léčby a její účinnosti způsobem, na úrovni a tempem vhodným pro klienta;

(2) povzbudit klienta k tomu, aby zhodnotil svůj hypnoterapeutický program a navrhl jeho případné úpravy;

(3) dohodnout se s klientem na budoucí hypnoterapeutické léčbě;

(4) povzbuzovat klienty k převzetí odpovědnosti za vlastní zdraví, efektivní fungování a pohodu;

(5) poradit klientovi v případech, kdy je hypnoterapie nevhodná, a podpořit ho, aby případně vyhledal jinou zdravotní péči;

(6) získat písemný souhlas klienta s předáváním důvěrných informací;

(7) zaznamenávat výsledky léčby přesně a dostatečně podrobně, aby byly splněny odborné požadavky;

(8) bezpečně uchovávat záznamy;

(9) komunikovat s případnými průvodci klienta způsobem, který odpovídá potřebám klienta a vašim potřebám;

(10) vyhodnotit zkušenosti, které jste získali při léčbě klienta, abyste je využili v budoucí praxi.

Rozsah působnosti

Výstupy jsou stanoveny takto:

1. zlepšení zdravotního stavu, efektivního fungování a pohody klienta;
b) údržba a stabilita;
c) paliativní péče;
d) zhoršení zdravotního stavu, efektivního fungování a pohody klienta.

2. Hodnocení zahrnuje:
a) zkušenosti klienta s programem;
b) rozsah, v jakém program naplnil potřeby klienta;
c) míru uspokojení širších potřeb klienta;
d) další faktory, které mohly ovlivnit účinnost programu.

Popis znalostí a porozumění

Měli byste znát a rozumět následující oblasti:

A. Profesní standardy a kodexy chování

Jedná se zejména o:

1. profesní standardy a kodex chování pro vaši terapii;

2. roli profesního orgánu, který stanovuje pravidla a etiku vaší terapie;

3. to,jak se pravidla a etika profesní praxe a kodexy chování vztahují k vaší vlastní praxi;

4. to, proč je důležité udržovat si aktuální znalosti profesních pravidel a etických kodexů;

5. to, jak zkoordinovat vlastní profesní odpovědnost s organizačními a smluvními požadavky.

B. Právní předpisy

Jedná se zejména o:

1. aktuální relevantní právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a povědomí o tom, jak se vztahují k vaší vlastní pracovní roli;

2. právní předpisy týkající se získávání, uchovávání a používání informací a poskytování služeb;

3. význam aktualizace znalostí právních předpisů;

4. povědomí o tom, jak příslušné právní předpisy ovlivňují vaši práci.

C. Zaměstnanecké a organizační zásady a postupy

Jedná se zejména o:

1. roli a funkci hlavních agentur v rámci sektoru zdravotní a sociální péče;

2. zdroje informací v rámci sektoru zdravotní a sociální péče a povědomí o tom, jak k nim získat přístup;

3. uvědomění si, proč je důležité respektovat práva klientů;

4. rozsah vašich vlastních pravomocí jako hypnoterapeuta a hranice vašich odpovědností;

5. uvědomění si toho, jak vaše vlastní role souvisí s ostatními odborníky v oblasti zdravotní a sociální péče;

6. organizační požadavky a omezení týkající se využívání zdrojů;

7. rozsah zdrojů a možností, které jsou k dispozici k uspokojení potřeb klienta.

D. Komunikace a profesionální vztah

Jedná se zejména o povědomí o tom,

1. jak dosáhnout efektivní komunikace prostřednictvím pozorování, citlivého kladení otázek a naslouchání;

2. jak přizpůsobit slovní zásobu, tempo a tón řeči potřebám klienta;

3. jaké formy verbální a neverbální komunikace jsou k dispozici a jak je pozitivně používat;

4. jak si u klienta ověřit porozumění čtením a používáním různých signálů;

5. jak zaujmout postoj vůči sobě a klientovi, abyste podpořili komunikaci;

6. jak rozpoznat a překonat překážky v komunikaci;

7. proč může určité prostředí bránit komunikaci a jak to minimalizovat;

8. proč je důležité povzbuzovat klienta (a jeho případný doprovod), aby kladl otázky, žádal o radu a vyjadřoval své obavy;

9. jaký by měl být charakter profesionálního terapeutického vztahu a jak jej s klienty rozvíjet;

10. jak reagovat na protichůdné rady, které mohou klienti dostávat od různých odborníků.

E. Pracovní role a praxe – reflexe a rozvoj

Jedná se zejména o povědomí o tom,

1. proč je důležité reflektovat vlastní praxi a identifikovat případné potřeby rozvoje;

2. jak vyhodnocovat účinnost vlastní práce a jak se poučit ze zkušeností;

3. jaké informace jsou k dispozici o účinné doplňkové zdravotní péči a jak tyto informace vyhodnocovat a využívat v rámci vlastní praxe;

4. jak se vyvíjely a vyvíjejí modely a koncepce ve vaší oblasti praxe, jak se obvykle mění v čase a jaké jsou podobnosti a rozdíly mezi jednotlivými verzemi;

5. jak rozvíjet vazby s dalšími poskytovateli zdravotní péče a jaké jsou k tomu protokoly;

6. jaký je rozsah vlastních znalostí a kompetencí a jak a kdy klienta odkázat na jiného odborníka.

F. Důvěrnost

Jedná se zejména o povědomí o tom,

1. jak je důležité uznání a zachování práva klienta na důvěrnost informací;

2. jak vyvážit práva klienta a svou odpovědnost vůči ostatním osobám;

3. co je třeba zvážit při předávání informací o klientech;

4. jaké jsou postupy a požadavky na důvěrnost, bezpečnost a předávání informací ve vaší organizaci a v jakékoli organizaci, kterou můžete potřebovat kontaktovat v souvislosti s klientem;

5. jakými způsoby může být důvěrnost porušena a jak tomu zabránit.

G. Souhlas

Jedná se zejména o povědomí o tom,

1. co se rozumí pod pojmy „implicitní“ a „informovaný“ souhlas a za jakých okolností mohou vzniknout;

2. jaké jsou pokyny vašeho profesního orgánu k implicitnímu a informovanému souhlasu a k tomu, kdy by měl být získán písemný souhlas;

3. proč je důležité zajistit, aby klienti dostali dostatečné informace k udělení, nebo odmítnutí souhlasu;

4. kdo nese odpovědnost za získání souhlasu a kdy by se tak mělo stát;

5. jak lze získat informovaný souhlas od klientů, kteří jej nemohou udělit sami, a kdo má právo tento souhlas udělit;

6. jak potvrdit, že dosažené dohody jsou pravděpodobně v nejlepším zájmu klientů;

7. jaké jsou zásady týkající se souhlasu, včetně případných specifických požadavků v rámci smluvních ujednání pro vaši organizaci a pro jakoukoli organizaci, kterou můžete potřebovat kontaktovat v souvislosti s klientem.

H. Řízení praxe

Jedná se zejména o povědomí o tom,

1. proč je důležité chránit důvěrnost informací o klientech;

2. jak vést záznamy na ochranu důvěrnosti a bezpečnosti informací;

3. jak vést záznamy, aby bylo možné provádět klinický audit;

4. proč je důležité zaznamenávat všechny potřebné informace ve formátu vhodném pro další použití;

5. kdo má právo na přístup k informacím uchovávaným v záznamech;

6. proč je důležité uznávat a respektovat práva a důstojnost jednotlivce a způsoby, jak toho dosáhnout;

7. jaké okolnosti mohou naznačovat potřebu doprovodu/přítomnosti třetí osoby;

8. kdo může působit jako doprovod klienta a jak s ním komunikovat;

9. jaké jsou vaše právní a etické povinnosti ve vztahu ke zdraví a bezpečnosti klienta;

10. jak udržovat svou praxi v souladu s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;

11. jak být klientovi (a případnému doprovodu) oporou a zároveň efektivně hospodařit s časem.

I. Zdraví, efektivní fungování a pohoda

Jedná se zejména o povědomí o tom,

1. jaký je koncept zdraví, efektivního fungování a vyrovnanosti;

2. proč je důležité si uvědomit, že předchozí a současná péče o klienta může mít vliv na jeho zdraví, efektivní fungování a vyrovnanost;

3. jak může psychická a emocionální rovnováha klienta ovlivnit jeho zdraví, efektivní fungování a vyrovnanost;

4. jaký může být charakter nemoci a její dopad na zdraví, efektivní fungování a vyrovnanosti klienta;

5. jak mohou být příznaky a symptomy potlačeny nebo změněny jinými faktory, jako jsou léky, cvičení, strava, drogy, a jak o nich získat informace;

6. jak strava, životní styl, fyzický, sociální, emocionální a ekonomický kontext, ve kterém lidé žijí, ovlivňují jejich zdraví, efektivní fungování a vyrovnanost;

7. jak je důležité rozpoznat stavy, které mohou pro klienta představovat vážné riziko, a kdy je třeba okamžitě vyhledat pomoc nebo radu z jiných odborných zdrojů;

8. jak osobní přesvědčení a preference ovlivňují způsob života klientů a jejich rozhodnutí;

10. jaká je povaha zdravotního postižení a vaše úloha při práci s osobami se zdravotním postižením;

11. jak mohou schopnosti a postižení jednotlivce ovlivnit povahu a formu potřebné podpory.

J. Rozsah a metody doplňkové zdravotní péče

Jedná se zejména o povědomí o tom,

1. jaká je historie, principy a vývoj hypnoterapie a její vztah k ostatním zdravotnickým službám;

2. jak rozpoznat případy, kdy hypnoterapie může doplnit jinou léčbu, kterou klient podstupuje;

3. za jakýchokolností se můžete rozhodnout klienta nepřijmout:
– hypnoterapie pravděpodobně nebude úspěšná;
– klient nechce pokračovat v léčbě;
– nechcete léčbu poskytovat;

4. za jakých okolností nesmíte klienta léčit:
– hypnoterapie je kontraindikována;
– je třeba vyhledat jinou zdravotní péči;
– nemáte potřebné zkušenosti nebo odborné znalosti;

5. jaký je rozsah, účel a omezení různých metod, které lze použít u různých klientů s různými potřebami;

6. jak určit nejvhodnější metodu (metody) pro různé klienty a jejich konkrétní potřeby;

7. jak rozpoznat stavy, u kterých hypnoterapie sama o sobě není úplná a u kterých by klient měl vyhledat radu z jiných zdrojů;

8. jak vhodně přizpůsobit léčbu každému jednotlivci;

9. jak posoudit, zda je pro klienta vhodná samoléčba;

10. jaký je význam poskytování jasných a přesných pokynů k sebepéči.

K. Věda o hypnoterapii

1. Anatomie a fyziologie

Jedná se zejména o znalosti a porozumění následujícím oblastem:

a) vědomému a nevědomému procesu:
▪ funkci vědomého a nevědomého procesu;
▪ základní nervové činnosti mozku;
▪ rozdílu mezi analytickými a tvůrčími funkcemi mysli;
▪ krátkodobé a dlouhodobé paměti – jak je uložena;
▪ falešné paměti
▪ vlivu emocí na paměť;
▪ tomu, jak se paměť poškozuje;

b) reakci na stres:
▪ boji, nebo útěku;
▪ endokrinnímu systému a jeho interakci s mozkem;
▪ tomu, jak psychická reakce vytváří fyzickou reakci a naopak;

c) dýchání:
▪ charakteristice dýchání;
▪ tomu, jak rozpoznat změny v dýchání;
▪ využití dýchání jako součásti psychologické reakce;

d) psychóze
▪ funkčním a organickým psychózám;
▪ tomu, jak rozpoznat psychózu a jaká opatření je třeba přijmout;
▪ vhodným opatřením pro případ, že se setkáte s psychózou.

2. Indukční, prohlubovací a probouzející techniky

Jedná se zejména o znalosti a porozumění následujícím oblastem:

a) technikám
▪ technikám přímým, nepřímým, zmatení, fixaci očí, frakcionaci, spouštěcím, metaforickým, fyzickým indukcím;
▪ tomu, jak vybrat vhodnou techniku (techniky) podle potřeby klienta;
▪ tomu, jak rozpoznat, kdy určité techniky nepoužívat, a možným důsledkům použití nevhodné techniky.

3. Psychologie

Jedná se zejména o znalosti a porozumění následujícím oblastem:

a) teorii psychologie:
▪ hlavním psychologickým teoriím, např. psychodynamické teorii humanistické/existenciální, kognitivní a behaviorální;
▪ tomu, jak ovlivňují vaši vlastní praxi;
▪ významu aktualizace vlastních znalostí;

b) terapeutickému procesu, tedy:
▪ tomu, jak lze v terapii využít klíčové teorie a přístupy k léčbě;
▪ rozdílu mezi hypnózou a hypnoterapií;
▪ tomu, jak si uvědomit a zvládat transferenci a counter-transferenci;
▪ tomu, jak rozvíjet pracovní svazek s klientem.

4. Intervenční metody

Jedná se zejména o znalosti a porozumění následujícím oblastem:

a) Metodám

▪ Příklady intervenčních metod, které lze použít:
– přímá sugesce;
– nepřímá sugesce;
– metafora;
– neurolingvistické programování;
– eriksonovská metoda;
– analytická metoda;
– kognitivně behaviorální metoda;
– regrese;
– mechanistická metoda;
– svépomoc (včetně autohypnózy a úkolování).
▪ Správnému používání jednotlivých metod.

b) Kontraindikaci, tedy tomu:
▪ jak rozpoznat stavy, které nelze léčit;
▪ kdy a jak doporučit klienty, kteří jsou mimo rozsah vašich kompetencí.

c) Abreakci:
▪ indukované a spontánní abreakci;
▪ tomu, jak vhodně zvládnout oba typy abreakcí;
▪ tomu, jak rozpoznat možnost vzniku hysterie;
▪ tomu, jak reagovat na neočekávané reakce.

5. Etická praxe

Jedná se zejména o povědomí o tom,

a) proč by reklama měla být přesná a pravdivá;

b) jak je důležité mít odpovídající pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání;

c) jak má vypadat péče o klienta, tedy:
▪ jak je důležité zajistit blaho klienta;
▪ jak rozpoznat a chránit se před zneužitím klienta prostřednictvím nevhodného využití získaných informací, zbytečného prodlužování léčby, překročení hranice v profesním vztahu

d) jakým soustavným profesním rozvojem má projít, tedy uvědomění si důležitosti udržování vlastního rozvoje a sledování aktuálních postupů ve své profesi.

6. Techniky rozhovoru a hodnocení

Jedná se zejména o povědomí o tom,

a) jak důležité je přesné a dostatečně podrobné zaznamenávání informací o klientovi, které lze použít pro účely posouzení;

b) proč je třeba před léčbou získat určité informace, např. rodinnou anamnézu, zdravotní anamnézu, osobní údaje;

c) jak bezpečně uchovávat záznamy;

d) jaký je význam navázání vztahu s klientem;

e) jak využít vhodné sebeodhalení;

f) jaké existují různé techniky dotazování, které lze použít – otevřené a uzavřené dotazování, přímé a nepřímé dotazování;

g) jaký je rozsah metod hodnocení, které lze použít:
▪ testy sugestibility;
▪ řízený rozhovor;
▪ dotazník;
▪ subjektivní jednotka tísně (SUDS);
▪ pozorování;
▪ osobnostní profily;
▪ hloubkové škály;

h) jak vybrat vhodnou metodu hodnocení pro klienta.

M. Poskytování léčby

Jedná se zejména o znalosti a porozumění tomu,

1. jak je důležité dohodnout se s klientem na cílech a postupných krocích k jejich dosažení;

2. jaké role klient (a další osoby) může a musí převzít, má-li být hypnoterapeutická léčba úspěšná, a jak je vysvětlit a dohodnout s klientem (a případným doprovodem);

3. jak podpořit klienta v informovaném rozhodování;

4. jak je důležité dohodnout se s klientem na místě a načasování hypnoterapeutické léčby a na faktorech, které mohou zasáhnout a změnit plány;

5. proč by měly být metody hodnocení stanoveny již ve fázi plánování a jaká bude role klienta při hodnocení;

6. jak je důležité podporovat klienta v co nejaktivnějším zapojení a jaký to má vztah k podpoře jeho zdraví, efektivnímu fungování a vyrovnanosti;

7. jak sledovat a vyhodnocovat změny u klienta, posoudit, které změny souvisejí s hypnoterapií, a využít tyto informace k informování o budoucí praxi;

8. jak vyhodnotit účinnost a vhodnost hypnoterapie pro klienta a rozhodnout, kdy by měla být zastavena a/nebo přerušena;

9. jaké metody a postupy jsou vhodné pro vyhodnocování informací v průběhu léčby a jejich využití pro informování o budoucí praxi;

10. jaká jsou potenciální rizika spojená s klientovou sebepéčí a rozsah vaší odpovědnosti;

11. jaký je význam poskytování přesných a jasných rad ohledně sebepéče a důsledky jejich neposkytnutí.

N. Hodnocení a přezkoumávání účinnosti léčby

Jedná se zejména o znalosti a porozumění tomu,

1. jaké informace jsou potřeba k tomu, aby mohlo být přezkoumání účinně provedeno;

2. jaké existují metody pro přezkoumání účinnosti hypnoterapie s klientem a vyhodnocení, do jaké míry byly naplněny jeho potřeby;

3. jak vyhodnotit účinnost hypnoterapeutické léčby jako celku a jaký význam má toto vyhodnocení mít;

4. jak a proč byste měli klienta (a případný doprovod(y)) povzbuzovat k tomu, aby se plně a aktivně účastnil/i procesu hodnocení a aby vyjádřil/i své názory;

5. jak může klient a případný(í) doprovod(ázející) v průběhu procesu naznačit své obavy, aniž by své obavy jasně a zřetelně vyjádřil(i);

6. jaký je význam aktivního naslouchání při hodnocení hypnoterapeutické léčby s klientem;

7. jaké jsou různé způsoby, kterými lze hypnoterapeutické postupy upravit tak, aby vyhovovaly potřebám klienta, a způsoby, kterými se jeho potřeby mohly změnit;

8. proč je nutné pomoci klientovi a podpořit ho při zvažování důsledků jakýchkoli změn v jeho programu péče;

9. jak zaznamenávat obsah a výsledky procesu přezkoumání a jaké informace by měly být zahrnuty;

10. jaké mohou být různé důvody pro ukončení programu hypnoterapeutické péče s klientem.