Příloha 2

CH-H1 Posoudit potřeby klienta

Prvky kompetence

CH-H1.1 Vyhodnotit a zpracovat žádost o hypnoterapii
CH-H1.2 Připravit se na posouzení klienta
CH-H1.3 Posoudit klienta
CH-H1.4 Dohodnout se s klientem na dalším postupu

Informace o této jednotce

Shrnutí

Tato část popisuje úlohu odborníka při posuzování potřeb klientů, které ovlivňují jejich zdraví, efektivní fungování a vyrovnanost. To zahrnuje vyhodnocování žádostí o hypnoterapii a prvotních informací získaných o klientovi, ať už je poskytl sám klient, nebo pocházejí z jiného zdroje, např. z lékařského doporučení. Přitom musí hypnoterapeut zvážit, zda je vhodné s klientem pracovat, či nikoli. Vyhodnocení bude zahrnovat určení naléhavosti potřeb klienta a celkové vytíženosti hypnoterapeuta spolu s provedením nezbytných opatření pro uskutečnění vyhodnocení. Pokud je rozhodnuto se setkat s klientem, je s ním dohodnutá povaha a účel posouzení a jsou identifikovány jeho potřeby. Některé klienty může doprovázet jejich doprovod. V takovém případě se od hypnoterapeuta očekává, že bude s doprovodem(y) komunikovat způsobem, který odpovídá potřebám klienta a potřebám hypnoterapeuta. Cílem následného posouzení je určit povahu a rozsah potřeb klienta a dohodnout s ním další postup. Může jít o doporučení klienta k jinému specialistovi nebo o vypracování programu hypnoterapeutické léčby, případně o rozhodnutí, že hypnoterapie není pro klienta vhodná.

Pro koho je tato jednotka určena

Tato jednotka se vztahuje na všechny hypnoterapeuty, jejichž cílem je umožnit klientům zlepšit a udržet si zdraví, efektivní fungování a vyrovnanost prostřednictvím hypnoterapie, kdekoliv je jejich praxe.

Klienti mohou usilovat o zlepšení a udržení svého zdraví, efektivního fungování a vyrovnanosti. Stejně tak nemusí mít žádné zvláštní zdravotní potřeby, nebo mohou mít akutní či chronické onemocnění, nebo být nevyléčitelně nemocní. Mohou to být lidé, kteří se s hypnoterapií teprve seznamují, lidé, kteří jsou pro hypnoterapeuta noví, lidé, kteří jsou již zavedeni, protože s nimi hypnoterapeut již nějakou dobu pracuje, nebo lidé, kteří se k hypnoterapeutovi vracejí po určité době nepřítomnosti.

Zásady správné praxe

Tato část vychází z předpokladu, že pro efektivní posouzení potřebuje hypnoterapeut porozumět osobní, kulturní a sociální situaci klienta a holistické povaze zdraví, efektivního fungování a vyrovnanosti. Hypnoterapeut musí být schopen efektivně komunikovat s klienty a jejich případným doprovodem a vyvážit informace získané na začátku s informacemi získanými během posuzování. Vzhledem k tomu, že proces posuzování často slouží jako vstupní brána ke službám, je od hypnoterapeutů také vyžadováno, aby klienty monitorovali a vyhodnocovali, do jaké míry služby naplňují potřeby široké komunity. Pokud konkrétní problémy nebo události vyvolávají obavy, očekává se, že odborník upozorní svůj profesní orgán, svou zaměstnavatelskou organizaci nebo jinou příslušnou organizaci.

Vztah k ostatním částem

Tato část se zaměřuje na posouzení potřeb klientů, které ovlivňují jejich zdraví, efektivní fungování a vyrovnanost, a na vyhodnocení toho, jak by hypnoterapie mohla tyto potřeby uspokojit.

Obsahově je podobná jednotce 11.1 v Národních profesních standardech pro odborné činnosti v oblasti podpory zdraví a péče, ale je zasazena do specifického kontextu hypnoterapie. Souvisí s jednotkami CH-H2 a CH-H3, pokud jde o provádění hypnoterapeutického léčebného programu.

Poznámka: tam, kde se hovoří o „klientovi“, se rozumí také „pacient“, „zákazník“, „žák“ a „student“. Tam, kde se hovoří o „doprovodu“, je myšlen také „pacient“, „zákazník“, „žák“ a „student”, “zástupce“, „partner“, „příbuzný“, „přítel klienta“, „jiný zdravotnický pracovník“ a „určený doprovod“.

Prvek CH-H1.1 Vyhodnocení a zpracování žádostí o hypnoterapii

Kritéria výkonu

Budete muset:

(1) vyhodnotit žádosti o služby z hlediska jejich vhodnosti;

(2) navrhnout klientům alternativní poskytovatele služeb, je-li to vhodné;

(3) komunikovat ústně, nebo písemně způsobem, na úrovni a v tempu, které jsou přiměřené jednotlivci;

(4) zjistit konkrétní požadavky klienta prostřednictvím citlivého dotazování;

(5) zjistit závažnost potřeb klienta nebo riziko zhoršení jeho stavu;

(6) zajistit, aby byly jasně pochopeny veškeré struktury poplatků a různé způsoby úhrady;

(7) vysvětlit klientovi možné výsledky, poplatky a délku trvání služeb;

(8) domluvit vhodný čas a místo pro posouzení a dohodnout osoby, které by měly být přítomny;

(9) jasně vysvětlit důvody případné prodlevy mezi žádostí a posouzením;

(10) úplně a přesně zaznamenat opatření přijatá pro posouzení.

Rozsah působnosti:

1 Žádosti o služby od:
a) potenciálních nebo stávajících klientů;
b) osoby jednající jménem klienta (např. rodiče, opatrovníci nebo pověřené osoby);
c) ostatní zdravotníci.

2 Zvláštní požadavky se týkají:
a) osobního přesvědčení a preferencí klienta a jeho aktuálních problémů;
b) věku, pohlaví a fyzického stavu klienta;
c) komunikačních odlišností;
d) fyzické podpory a přístupu;
e) emocionální, psychologické a lékařské podpory.

Prvek CH-H1.2 Příprava na hodnocení klienta

Kritéria výkonu

Budete muset:

(1) zajistit, aby prostředí pro hodnocení bylo vhodné pro klienta a jeho potřeby;

(2) působit profesionálním dojmem a být připraveni a způsobilí k provádění hodnocení;

(3) zajistit, aby vybavení, materiály a okolní pracovní prostor byly připraveny a splňovaly profesní standardy, právní a organizační požadavky;

(4) zhodnotit počáteční přístup klienta a způsob posouzení jeho potřeb;

(5) představit klienta a jeho případný doprovod přítomným osobám a potvrdit jednotlivé role;

(6) komunikovat efektivně a způsobem, který udržuje dobrou vůli klienta, důvěru, důvěrnost a vztah s ním;

(7) vysvětlit povahu, rozsah a dobu trvání posouzení a všech souvisejících intervencí;

(8) informovat klienta o záznamech, které budou pořízeny, a o jeho právu na přístup k nim;

(9) povzbuzovat klienta, aby kladl otázky, žádal o radu a vyjadřoval případné obavy týkající se hodnocení;

(10) potvrdit souhlas klienta a případně jeho doprovod s posouzením;

(11) komunikovat s případným(i) doprovodem(y) klienta způsobem, který odpovídá potřebám klienta a vašim potřebám.

Rozsah:

1 Profesionální vzhled:
a) vlastní prezentace včetně vhodného oblečení/uniformy;
b) osobní hygiena.

2 Pracovní prostor je vhodný z hlediska:
a) větrání;
b) osvětlení;
c) vytápění;
d) úrovně hluku;
e) soukromí;
f) přístupnosti;
g) prostoru;
h) čistoty a pořádku.

3 Počáteční přístup a způsob:
a) vzhled;
b) řeč těla;
c) chování;
d) postoj a chůze;
e) ústní reakce.

4 Potvrďte jednotlivé role ve vztahu k:
a) identitě klienta;
b) identitě doprovodu;
c) roli, kterou si klient přeje, aby měl jeho doprovod, a informacím, které by měl doprovod obdržet;
d) totožnosti a rolím všech přítomných odborníků z praxe;
e) své vlastní roli.

5 Komunikujte pomocí:
a) řeči a jazyka;
b) činností, gest a řeči těla;
c) prostoru a polohy;
d) psaného slova nebo ilustracemi.

Prvek CH-H1.3 Posouzení klienta

Kritéria výkonu

Budete muset:

(1) respektovat soukromí a důstojnost klienta během celého hodnocení a zajistit, aby se cítil co nejpohodlněji;

(2) nastavit klienta tak, abyste s ním mohli efektivně komunikovat a minimalizovat riziko poranění sebe sama a nepohodlí klienta;

(3) provádět posouzení způsobem, který podporuje účinnou účast klienta a odpovídá jeho konkrétním požadavkům;

(4) podpořit klienta při identifikaci významných aspektů jeho života a využít je pro posouzení;

(5) pokud je to možné, určit případné kontraindikace nebo omezení pro posouzení a přijmout příslušná opatření;

(6) používat metody hodnocení, které jsou bezpečné, přiměřené aktuálnímu stavu klienta a v souladu s odbornými a právními požadavky;

(7) systematicky zjišťovat potřeby klienta a vyvozovat platné závěry;

(8) vyhledat radu a podporu z vhodného zdroje, pokud potřeby klienta a složitost případu přesahují vaše vlastní kompetence nebo možnosti;

(9) přerušit posuzování na žádost klienta nebo v případě, že ze získaných informací vyplývá, že není bezpečné v něm pokračovat;

(10) informovat klienta v případě, že jsou zapotřebí další informace, a získat jeho souhlas se získáním těchto informací;

(11) zajistit, aby záznamy splňovaly organizační požadavky.

Rozsah:

1 Zvláštní požadavky se týkají:
a) osobního přesvědčení a preferencí klienta a jeho současných problémů;
b) věku, pohlaví a fyzického stavu klienta;
c) komunikačních odlišností;
d) fyzické podpory a přístupu;
e) emocionální, psychologické a lékařské podpory.

2 Aspekty klientova života, které je třeba prozkoumat:
a) historie klientova zdraví, efektivního fungování a pohody (fyzické, emocionální, psychologické, duchovní), včetně všech konkrétních stavů, kontraindikací, léčby a léků;
b) životní styl včetně stravy, cvičení a užívání léků;
c) pracovní nebo studijní historii;
d) sociální a rodinná anamnéza.

3 Metody hodnocení:
a) testy sugestibility;
b) řízený rozhovor;
c) dotazník;
d) subjektivní jednotka tísně (SUDS);
e) pozorování;
f) osobnostní profily;
g) hloubkové škály.

4 Současný stav klienta:
a) behaviorální;
b) psychologický;
c) fyzický;
d) naplnění;
e) návyky, které predisponují k příznakům nebo je zhoršují.

5 Závěry ve vztahu k:
a) rovnováze mezi fyzickými, duševními, emocionálními, sociálními a duchovními aspekty stavu;
b) všem příznakům a symptomům klienta;
c) úlevě a/nebo zmírnění příznaků;
d) příznakům, u kterých je třeba léčbu aplikovat s opatrností.

Prvek CH-H1.4 Dohodnout s klientem opatření

Kritéria výkonu

Budete muset:

(1) jasně a srozumitelně vysvětlit výsledky hodnocení způsobem, na úrovni a v tempu přiměřenému klientovi;

(2) vyvážit možné úspěšné výsledky s případnými inherentními přínosy a riziky a zákonnou povinností péče o klienta;

(3) informovat klienta o obsahu, míře rizika, době trvání a předpokládaných nákladech navrhovaného opatření;

(4) vysvětlit veškerá omezení hypnoterapie a poradit, jak se vyvarovat nerealistických očekávání;

(5) poradit klientovi, kde je hypnoterapie nevhodná, a umožnit mu vyhledat jinou zdravotní péči, je-li to vhodné;

(6) doporučit a dohodnout opatření, která odpovídají stavu klienta a jeho zjištěným potřebám;

(7) zaznamenávat výsledky posouzení přesně a dostatečně podrobně, aby byly splněny odborné požadavky;

(8) bezpečně uchovávat záznamy.

Rozsah působnosti:

1 Vhodné vysvětlení s ohledem na klientův:
a) aktuální zdravotní stav, efektivní fungování a pohodu;
b) osobní přesvědčení a preference;
c) věk a úroveň porozumění;
d) kulturní a sociální zázemí;
e) povědomí a porozumění svému stavu.

2. Riziko ve vztahu k:
a) povaze následného programu hypnoterapeutické léčby klienta;
b) jeho celkovému zdravotnímu stavu, efektivnímu fungování a pohodě;
c) důkazům z dokumentovaného výzkumu a úspěšnosti příslušných intervencí;
d) prostředí, ve kterém (kterých) budou intervence probíhat;
e) zapojeným odborníkům.

3. Omezení:
a) lidské zdroje;
b) náklady;
c) fyzická;
d) technologická;
e) časová.

4. Opatření může zahrnovat:
a) vypracovat s klientem program hypnoterapeutické léčby;
b) další posouzení;
c) odeslání k jinému zdravotníkovi;
d) žádné další kroky.

Popis znalostí a porozumění

A. Profesní standardy a kodexy chování

Měli byste znát a rozumět:

1. profesním standardům a kodexu chování pro vaši terapii;

2. roli profesního orgánu, který stanovuje pravidla a etiku vaší terapie;

3. tomu, jak se pravidla a etika profesní praxe a kodexy chování vztahují k vaší vlastní praxi;

4. tomu, proč je důležité udržovat si aktuální znalosti profesních pravidel a etických kodexů;

5. tomu, jak zkoordinovat vlastní povinnosti profesionála s organizačními a smluvními požadavky.

B. Právní předpisy

Měli byste znát a rozumět:

1. aktuálním relevantním právním předpisům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jak se vztahují k vaší vlastní pracovní roli;

2. právním předpisům týkajícím se získávání, uchovávání a používání informací a poskytování služeb;

3. významu aktualizace znalostí právních předpisů;

4. tomu, jak příslušné právní předpisy ovlivňují vaši vlastní práci.

C. Zaměstnanecké a organizační zásady a postupy

Měli byste znát a rozumět:

1. roli a funkci hlavních agentur v oblasti zdravotní a sociální péče;

2. zdrojům informací v rámci sektoru zdravotní a sociální péče a vědět, jak k nim získat přístup;

3. tomu, proč je důležité respektovat práva klientů;

4. rozsahu vašich vlastních pravomocí jako odborníka a hranice vašich odpovědností;

5. tomu, jak vaše vlastní role souvisí s ostatními odborníky v oblasti zdravotní a sociální péče;

6. organizačním požadavkům a omezením týkajících se využívání zdrojů;

7. rozsahu zdrojů a možnostem, které jsou k dispozici k uspokojení potřeb klienta;

D. Komunikace a profesní vztah

Měli byste znát a rozumět:

1. tomu, jak dosáhnout efektivní komunikace prostřednictvím pozorování, citlivého kladení otázek a naslouchání;

2. tomu, jak přizpůsobit slovní zásobu, tempo a tón řeči potřebám klienta;

3. tomu, jaké formy verbální a neverbální komunikace jsou k dispozici a jak je pozitivně využívat;

4. tomu, jak si u klienta ověřit porozumění čtením a používáním různých signálů;

5. tomu, jak zaujmout pozici vůči sobě a klientovi, abyste podpořili komunikaci;

6. tomu, jak rozpoznat a překonat překážky v komunikaci;

7. tomu, proč může určité prostředí bránit komunikaci a jak to minimalizovat;

8. tomu, proč je důležité povzbuzovat klienta (a jeho případný doprovod), aby kladl otázky, žádal o radu a vyjadřoval své obavy;

9. povaze profesionálního terapeutického vztahu a jak jej s klienty rozvíjet;

10. tomu, jak reagovat na protichůdné rady, které mohou klienti dostávat od různých odborníků.

E. Pracovní role a praxe – reflexe a rozvoj

Měli byste znát a rozumět:

1. tomu, proč je důležité reflektovat vlastní praxi a identifikovat případné potřeby rozvoje;

2. tomu, jak vyhodnocovat účinnost vlastních činností a poučit se ze zkušeností;

3. dostupným informacím o účinné doplňkové zdravotní péči a jak tyto informace vyhodnocovat a využívat ve své praxi;

4. tomu, jak se modely a koncepty ve vaší oblasti praxe vyvíjely a vyvíjejí, jak se obvykle mění v čase a jaké jsou podobnosti a rozdíly mezi jednotlivými verzemi;

5. tomu, jak rozvíjet vazby s dalšími poskytovateli zdravotní péče a jaké jsou k tomu protokoly;

6. rozsahu vašich vlastních znalostí a kompetencí a tomu, jak a kdy odkázat klienta na jiného odborníka.

F. Důvěrnost

Měli byste znát a rozumět:

1. důležitosti uznání a zachování práva klienta na důvěrnost informací;

2. tomu, jak vyvážit práva klienta a svou odpovědnost vůči ostatním osobám;

3. tomu, co je třeba zvážit při předávání informací o klientech;

4. tomu, jaké jsou postupy a požadavky na důvěrnost, bezpečnost a předávání informací ve vaší organizaci a v jakékoli organizaci, kterou můžete potřebovat kontaktovat v souvislosti s klientem;

5. způsobům, jak může být důvěrnost porušena a jak tomu zabránit.

G. Souhlas

Měli byste znát a rozumět:

1. tomu, co se rozumí pod pojmy „implicitní“ a „informovaný“ souhlas, a okolnostem, za kterých mohou vzniknout;

2. pokynům vašeho profesního orgánu k implicitnímu a informovanému souhlasu a tomu, kdy by měl být získán písemný souhlas;

3. tomu, proč je důležité zajistit, aby klienti dostali dostatečné informace k udělení, nebo odmítnutí souhlasu;

4. tomu, kdo nese odpovědnost za získání souhlasu a kdy by to mělo být provedeno;

5. tomu, jak lze získat informovaný souhlas od klientů, kteří jej nejsou schopni udělit sami, a kdo má právo tento souhlas udělit;

6. tomu, jak potvrdit, že dosažené dohody jsou pravděpodobně v nejlepším zájmu klientů;

7. tomu, jaké jsou zásady týkající se souhlasu, včetně případných specifických požadavků vyplývajících ze smluvních ujednání, pro vaši organizaci a pro jakoukoli organizaci, kterou můžete potřebovat kontaktovat v souvislosti s klientem.

H. Řízení praxe

Měli byste znát a rozumět:

1. tomu, proč je důležité chránit důvěrnost informací o klientech;

2. tomu, jak vést záznamy na ochranu důvěrnosti a bezpečnosti informací;

3. tomu, jak vést záznamy, aby bylo možné provádět klinický audit;

4. tomu, proč je důležité zaznamenávat všechny potřebné informace ve formátu vhodném pro další použití;

5. tomu, kdo má právo na přístup k informacím uchovávaným v záznamech;

6. tomu, proč je důležité uznávat a respektovat práva a důstojnost jednotlivce, a způsobům, jak toho dosáhnout;

7. tomu, jaké okolnosti mohou naznačovat potřebu doprovodu/přítomnosti třetí osoby;

8. tomu, kdo může působit jako doprovod klienta a jak s ním komunikovat;

9. tomu, jaké jsou vaše právní a etické povinnosti ve vztahu ke zdraví a bezpečnosti klienta;

10. tomu, jak udržovat svou praxi v souladu s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;

11. tomu, jak být klientovi (a případnému doprovodu) oporou a zároveň efektivně hospodařit s časem;

I. Zdraví, efektivní fungování a pohoda

Měli byste znát a rozumět:

1. konceptu zdraví, efektivního fungování a pohody;

2. tomu, proč je důležité si uvědomit, že předchozí a současná péče o klienta může ovlivnit jeho zdraví, efektivní fungování a pohodu;

3. tomu, jak může psychická a emocionální rovnováha klienta ovlivnit jeho zdraví, efektivní fungování a pohodu;

4. povaze nemoci a jejímu dopadu na zdraví, efektivní fungování a pohodu klienta;

5. tomu, jak mohou být příznaky a symptomy potlačeny nebo změněny jinými faktory, jako jsou léky, cvičení, strava, drogy, a jak o nich získat informace;

6. tomu, jak strava, životní styl, fyzický, sociální, emocionální a ekonomický kontext, ve kterém lidé žijí, ovlivňují jejich zdraví, efektivní fungování a pohodu;

7. tomu, jak je důležité rozpoznat stavy, které mohou pro klienta představovat vážné riziko, a kdy je třeba okamžitě vyhledat pomoc nebo radu z jiných odborných zdrojů;

8. tomu, jak osobní přesvědčení a preference ovlivňují způsob života klientů a jejich rozhodnutí;

10. povaze zdravotního postižení a vaší úloze při práci s těmi, kteří mají postižení;

11. tomu, jak mohou schopnosti a postižení jednotlivce ovlivnit povahu a formu potřebné podpory.

J. Rozsah a metody doplňkové zdravotní péče

Měli byste znát a rozumět:

1. historii, principům a vývoji hypnoterapie a jejímu vztahu k ostatní zdravotní péči;

2. tomu, jak rozpoznat případy, kdy hypnoterapie může doplňovat jinou léčbu, kterou klient podstupuje;

3. okolnostem, kdy se můžete rozhodnout klienta nepřijmout:
– hypnoterapie pravděpodobně nebude úspěšná;
– klient nechce pokračovat v léčbě;
– nechcete poskytovat léčbu;

4. okolnostem, za kterých nesmíte klienta léčit:
– hypnoterapie je kontraindikována;
– je třeba vyhledat jinou zdravotní péči;
– nemáte potřebné zkušenosti nebo odborné znalosti;

5. rozsahu, účelu a omezením různých metod, které lze použít u různých klientů s různými potřebami;

6. tomu, jak určit nejvhodnější metodu (metody) pro různé klienty a jejich konkrétní potřeby;

7. tomu, jak rozpoznat stavy, u kterých hypnoterapie sama o sobě není úplná a u kterých by klient měl vyhledat radu z jiných zdrojů;

8. tomu, jak vhodně přizpůsobit léčbu každému jednotlivci;

9. tomu, jak posoudit, zda je pro klienta vhodná samoléčba;

10. významu poskytování jasných a přesných pokynů k sebepéči;

K. Hypnoterapie věda

Měli byste znát a rozumět:

1. Anatomii a fyziologii, v nichž se jedná zejména o:

a) vědomý a nevědomý proces:
▪ funkce vědomého a nevědomého procesu;
▪ základní nervové činnosti mozku;
▪ rozdíl mezi analytickými a tvůrčími funkcemi mysli;
▪ krátkodobou a dlouhodobou paměť – jak je uložena;
▪ falešnou paměť;
▪ vliv emocí na paměť;
▪ to, jak se paměť poškozuje;

b) reakci na stres:
▪ boj, nebo útěk;
▪ endokrinní systém a jeho interakce s mozkem;
▪ to, jak psychická reakce vytváří fyzickou reakci a naopak;

c) dýchání:
▪ charakteristiku dýchání;
▪ to, jak rozpoznat změny v dýchání;
▪ využití dýchání jako součásti psychologické reakce;

d) psychózu:
▪ funkční a organické psychózy;
▪ to, jak rozpoznat psychózu a jaká opatření je třeba přijmout;
▪ vhodná opatření pro případ, že se setkáte s psychózou.

2. Indukčním, prohlubovacím a budícím technikám, v nichž se jedná zejména o:

a) techniky:
▪ přímé, nepřímé, zmatení, fixaci očí, frakcionaci, spouštěcí, metaforické, fyzické indukční techniky;
▪ o to, jak vybrat vhodnou techniku (techniky) podle potřeby klienta;
▪ o to, jak rozpoznat, kdy určité techniky nepoužívat, a možné důsledky použití nevhodné techniky.

3. Psychologii, v níž se jedná zejména o:

a) teorii psychologie:
▪ hlavní teorie psychologie, např. psychodynamická, humanistická/existenciální, kognitivní a behaviorální teorie;
▪ to, jak ovlivňují vaši vlastní praxi;
▪ důležitost aktualizace vlastních znalostí;

b) terapeutický proces:
▪ to, jak lze v terapii využívat klíčové teorie a přístupy k léčbě;
▪ to, jaký je rozdíl mezi hypnózou a hypnoterapií;
▪ to, jak si uvědomit a zvládat transferenci a countertransferenci;
▪ to, jak rozvíjet pracovní svazek s klientem.

4. Intervenčním metodám, v nichž se jedná zejména o:

a) metody:
▪ škálu intervenčních metod, které lze použít, např.
– přímou sugesci;
– nepřímou sugesci;
– metaforu;
– neurolingvistické programování;
– eriksonovskou;
– analytickou;
– kognitivně behaviorální;
– regresi;
– mechanistickou;
– svépomoc (včetně autohypnózy a úkolování);
▪ správné používání jednotlivých metod;

b) kontraindikaci:
▪ to, jak rozpoznat stavy, které nelze léčit;
▪ to, kdy a jak doporučit klienty, kteří jsou mimo rozsah vašich kompetencí;

c) abreakci:
▪ indukovanou a spontánní abreakci;
▪ to, jak vhodně zvládat oba typy abreakcí;
▪ to, jak rozpoznat potenciál pro hysterii;
▪ to, jak reagovat na neočekávané reakce.

5. Etické praxi, z níž se jedná zejména o:
a) povědomí o tom, proč by reklama měla být přesná a pravdivá;

b) povědomí o tom, jak je důležité mít odpovídající pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání;

c) péči o klienta, tedy povědomí o tom,
▪ jak je důležité zajistit blaho klienta;
▪ jak rozpoznat a chránit se před zneužitím klienta prostřednictvím nevhodného využití získaných informací, zbytečného prodlužování léčby, překročení hranice v profesním vztahu;

d) průběžný profesní rozvoj (důležitost udržování vlastního rozvoje a sledování aktuálních postupů ve vaší profesi).

6. Pohovorům a technikám hodnocení, z nichž se jedná zejména o povědomí o:

a) důležitosti přesného a dostatečně podrobného zaznamenávání informací o klientovi, které lze použít pro účely hodnocení;

b) o tom, proč by měly být před léčbou získány určité informace, např. rodinná anamnéza, zdravotní anamnéza, osobní údaje;

c) o tom, jak bezpečně uchovávat záznamy;

d) významu navázání vztahu s klientem;

e) o tom, jak využívat vhodné sebeodhalení;

f) různých technikách dotazování, které lze použít – otevřené a uzavřené dotazování, přímé a nepřímé dotazování;

g) škále hodnoticích metod, které lze použít:
▪ testech sugestibility;
▪ řízeném rozhovoru;
▪ dotazníku;
▪ subjektivní jednotce nepohodlí (SUDS);
▪ pozorování;
▪ osobnostních profilech;
▪ hloubkových škálách;

h) o tom, jak vybrat vhodnou metodu hodnocení pro klienta.

L. Posouzení potřeb klienta a vhodnosti hypnoterapie, zejména se jedná o:

1. to, jak zajistit klientovi vhodné prostředí pro hodnocení a jak je to důležité;

2. to, jak vybrat, připravit a používat různé vybavení a materiály, které jsou potřebné k posouzení klienta;

3. to, jak se správně připravit k provedení posouzení a prezentovat jej;

4. to, proč je důležité představit všechny přítomné a potvrdit jejich roli v rámci procesu hodnocení;

5. to, jak objasnit a potvrdit klientovo (a případného doprovodu) porozumění procesu posuzování;

6. to, jak interpretovat klientův počáteční přístup a způsob jednání a identifikovat jeho potřeby;

7. to, jak efektivně vybrat a použít různé metody hodnocení;

8. dobu, kterou každá metoda hodnocení pravděpodobně zabere ke zjištění potřeb klienta;

9. to, jak je důležité respektovat soukromí a důstojnost klienta a poskytnout mu během hodnocení co největší pohodlí;

10. to, jak zjistit platné a spolehlivé informace o klientovi, určit jejich důležitost a formulovat počáteční hypotézu;

11. informace, které by potvrdily, nebo vyvrátily vaši počáteční hypotézu, a důvody, které k tomu v konkrétních případech vedou;

12. to, jak se vypořádat s nekonzistentními informacemi získanými během posuzování;

13. potenciální rizika různých způsobů jednání pro klienta a jak je realisticky vyhodnotit z hlediska priority potřeby;

14. rozsah zdrojů a možností, které jsou k dispozici pro uspokojení potřeb klienta;

15. to, proč je důležité si uvědomit vlastní omezení a kdy může být potřeba odkázat klienta na další zdravotnické pracovníky;

16. to, proč je důležité vysvětlit důvody případné prodlevy mezi žádostí a posouzením.